ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“ДАРХАН НЭХИЙ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“Дархан нэхий” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 0 төгрөг 26 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
71

“Дархан нэхий ”ХК

(NEH)

2022-02-09 0.26 ₮ 4,593 265,584,000 66,810,814.44 ₮