ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“АПУ” ХК-ийн 2022 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“АПУ” ХК-ийн 2022 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 42 төгрөг 75 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо ширхэг Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
90

“АПУ”ХК

(APU)

2022-08-22 42.75 ₮ 15,079 82,737,262 3,421,887,774.75 ₮