ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

Хайлт

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 16 төгрөг 24 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. 

Код  Компанийн нэр  Бүртгэх өдөр  Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/  ХЭ-ийн тоо  Хувьцааны тоо  Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/ 
544  “МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК  (MBW)  2022.04.03  16.24   2,337  16,925,100  255,746,192.04