ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“МОНГОЛ ШУУДАН” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“Монгол шуудан” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 1 төгрөг 90 мөнгө тараасныг 2022 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
541

“Монгол шуудан” ХК

(MNP)

2022.04.06 1.90₮ 2,899 33,859,363 60,939,819.80 ₮