ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“АРД ДААТГАЛ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт

“АРД ДААТГАЛ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 38 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
548

“АРД ДААТГАЛ” ХК

(AIC)

2022.04.04 38.00 ₮ 9,954 9,910,707 370,622,840.00 ₮