ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“Ард Санхүүгийн Нэгдэл” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“Ард Санхүүгийн Нэгдэл” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 46 төгрөг 58 мөнгө тараасныг 2021 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр

Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг

/төг/

ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
326

“Ард Санхүүгийн Нэгдэл” ХК

(AARD)

2022-04-08 46.58 ₮   18,933 12,042,443 526,396,557.68 ₮