ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“АДУУНЧУЛУУН” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“АДУУНЧУЛУУН” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 16 төгрөг 00 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
461

“АДУУНЧУЛУУН”ХК

(ADL)

2022.04.08 16 ₮ 1,186 977,637

 

18,420,032.00₮