ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“Түмэн шувуут” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 9 төгрөг 88 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
549

“ТҮМЭН ШУВУУТ”ХК

(TUM)

2022.04.06 9.88₮ 8,017 37,676,374 368,999,469.80 ₮