ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“Инвескор ББСБ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 23 төгрөг 75 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
553

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК

(INV)

2022.03.19 23.75₮ 845 71,727,918 1,591,771,861.25 ₮