ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“МОГОЙН ГОЛ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“Могойн гол” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 570 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
444

“МОГОЙН ГОЛ”ХК

(BDL)

2022.04.04 570₮ 924 146,620 83,105,610.00 ₮