ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“ТАХЬ-КО” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

Хайлт

“Тахь-Ко” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 102 төгрөг 60 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
44

“ТАХЬ-КО”ХК

(TAH)

2022.04.08 102.60₮ 633 1,138,287 116,776,398.60 ₮