ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“ТАЛЫН ГАЛ” ХК-ийн 2020, 2017, 2016, 2015, 2011, 2010 нуудын ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа

Хайлт

“ТАЛЫН ГАЛ” ХК-ийн 2020, 2017, 2016, 2015, 2011, 2010 онуудын ногдол ашгийг 2021 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

 

 

Код Компанийн нэр ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол  ашиг /төг/
464

“ТАЛЫН ГАЛ”ХК

(TAL)

23 10,718 2,025,702.00 ₮