ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 508 төгрөг 25 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
458

“ТАВАН ТОЛГОЙ”ХК

(TTL)

2021.03.26 508.25 ₮ 2,393 946,197 461,428,886.50 ₮