ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“Тандэм инвэст ББСБ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 0 төгрөг 11 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
438

“ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ”ХК

(VIK)

2021.04.12 0.11₮ 843 3,305,726 353,023.09 ₮