ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт

“Түмэн шувуут” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 7 төгрөг 60 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
549

“ТҮМЭН ШУВУУТ”ХК

(TUM)

2021.04.06 7.60₮ 4,623 49,966,145 377,483,777.20 ₮