ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“МОНОС ХҮНС” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт

 

“Монос хүнс” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 0 төгрөг 95 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
551

“МОНОС ХҮНС”ХК

(MFC)

2021.03.10 0.95₮ 4,690 122,651,995 115,726,616.30 ₮