ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“БАЯН ТЭЭГ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт

“Баян тээг” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2,850 төгрөг 26 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
445

“БАЯН ТЭЭГ”ХК

(BTG)

2020-02-07 2,850.26₮ 245  16,331 46,547,596.06₮