ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 9 төгрөг 00 мөнгө тараасныг 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
522

“БиДиСек ҮЦК” ХК

(BDS)

   2020-03-09 9.00₮ 511 13,694,883 115,855,163.54₮