ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“АПУ” ХК-ийн 2020 оны хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт

“АПУ” ХК-ийн 2020 оны хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 35 төгрөг 63 мөнгө тараасныг 2020 оны 11 дүгээр сарын 2-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
90 “АПУ”ХК (APU) 2020-09-02 35.63₮ 6,349 54,323,762 1,873,086,535.14₮