ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“АРИГ ГАЛ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт

Ариг гал” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 35 төгрөг 03 мөнгө тараасныг 2020 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код

Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
191 “Ариг гал”ХК (EER) 2020-03-27 35.03₮   7,354 592,438

20,753,103.14₮