ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“БУЯН” ХК-ийн ногдол хувийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

Хайлт

“Буян” ХК-ийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авах зорилгоор ногдол хувь болох нэгж хувьцаанд 400.00 төгрөг тараасныг 2020 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол хувь/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
121

“БУЯН”ХК

(BYN)

2020-01-29 400.00 63  26,866 10,746,400.00