ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“Баянтээг” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

Хайлт

“Баянтээг” ХК-ийн 2018 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 3,562.83 төгрөг  тараасныг  2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
445 “Баянтээг”ХК (BTG) 2019-03-04 3,562.83 241 16,331     57,539,704.50