ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“Баялаг налайх” ХК-ийн ногдол хувийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“Баялаг налайх” ХК-ийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авах зорилгоор ногдол хувь болох нэгж хувьцаанд  249.00 төгрөг тараасныг 2019 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол хувь/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
397

“Баялаг налайх”ХК

(BNB)

2019-12-16 249.00 621 60,459 15,054,291.00