ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн 2018 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 108 төгрөг  тараасныг  2019 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
7 “Улаанбаатар хивс”ХК (UBH) 2019-03-18 108 909 167,812     18,123,696