ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“Адуунчулуун” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“Адуунчулуун” ХК-ийн 2018 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд  117 төгрөг тараасныг 2019 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
461 “Адуунчулуун”ХК (ADL) 2019-04-03 117 1,145 403,824 47,247,408