ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“Мик холдинг” ХК 2016 оны ногдол ашгаа тараалаа

Хайлт


afc3c0603c57079c5364c25bb8e9d6c9“Мик холдинг” ХК-ийн  2016 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 424 төгрөг 44 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг  2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Бүртгэх өдөр Ногдол ашиг Компанийн нэр Нэгж хувьцааны үнэ Харилцагчийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
2017/04/05 2016 он “Мик Холдинг” ХК 424.44 107 20,709,320 8,809,729,506.36