ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“Тахь-Ко” ХК-ийн 2015 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


22971350“Тахь-Ко” ХК-ийн  2015 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 97.20 төгрөг тараасныг  2016 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Огноо Код Ногдол ашиг Компанийн нэр Нэгж хувьцааны үнэ Харилцагчийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
2016/04/28 44 2015 он “Тахь-Ко” ХК 97.20 624 1,189,983 115,666,347.60