ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“Гермес Центр” ХК-ийн 2015 оны эхний хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт

hermes“Гермес Центр” ХК-ийн 2015 оны хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 4.45 төгрөг тараасныг 2015 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Бүртгэх өдөр Код Ногдол ашиг Компанийн нэр Нэгж хувьцааны үнэ Харилцагчийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
2015/08/28 528 2015 он “Гермес Центр”ХК 4.45₮ 903 11,206,884 49,870,633.80₮