ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

“Хялганат” ХК ногдол хувиа хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Хайлт


“Хялганат” ХК-ийн ногдол хувь болох нэгж хувьцаанд 23,318.58 төгрөг тараасныг 2015 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр 428 харилцагчийн дансанд байршууллаа.

Огноо Код Компанийн нэр Нэгж хувьцааны үнэ Харилцагчийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
2015/02/03 114 “Хялганат”ХК 23,318.58 428 1,304 30,407,428.32
23,318.58 428 1,304 30,407,428.32