Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв

Үнэт цаасны шилжүүлэг

Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бүртгэх үйл ажиллагааны журмын 5.10-д Харилцагч брокер дилерийн компаниа өөрчилж, эзэмшиж буй үнэт цаасаа өөр брокер дилерийн компанийн дансанд өөрийн хүсэлтээр шилжүүлэх тохиолдолд тухайн данс эзэмшигчийн хүсэлт, үйлчилгээний хураамж төлсөн баримтыг тус тус үндэслэн үнэт цаасыг шилжүүлэх гүйлгээг хийнэ. гэж заасан бөгөөд үйлчилгээний хураамж 2500 төгрөг байна.

ҮНЭТ ЦААС ШИЛЖҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ /МАЯГТ – 7/