ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2024.04.30

2024 оны 04 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2024.03.31

2024 оны 03 сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2024.02.29

2024 оны 02 сарын 29-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2024.01.31

2024 оны 01 сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2023.12.31

2023 оны 12 сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2023.11.30

2023 оны 11 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2023.10.31

2023 оны 10 дугаар сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2023.09.31

2023 оны 09 сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2023.08.31

2023 оны 8 сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2023.07.31

2023 оны 7 сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2023.06.30

2023 оны 6 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2023.05.31

2023 оны 5 дугаар сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

Үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  2023.04.30

2023 оны дугаар сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

Үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  2023.03.31

2023 оны дугаар сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2023.02.28

2023 оны 2 сарын 28-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА 2023.01.31

2023 оны 1 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2022 ОНЫ 12 САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААРХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

2022 оны 12 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2022 ОНЫ 11 САРЫН 30-НИЙ БАЙДЛААРХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

2022 оны 10 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү – Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2022 ОНЫ 10 САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААРХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

2022 оны 10 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

 Хувьцааны судалгаа үзнэ үү

Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2022 оны 9 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2022 оны 9 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

 Хувьцааны судалгаа үзнэ үү

Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2022 оны 8 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2022 оны 8 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

 Хувьцааны судалгаа үзнэ үү

Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2022 оны 7 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2022 оны 7 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

 Хувьцааны судалгаа үзнэ үү

Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2022 оны 6 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2022 оны 6 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

 Хувьцааны судалгаа үзнэ үү

Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2022 оны 5 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2022 оны 5 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

 Хувьцааны судалгаа үзнэ үү

Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2022 оны 4 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2022 оны 4 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

 Хувьцааны судалгаа үзнэ үү

Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2022 оны 3 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2022 оны 3 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

 Хувьцааны судалгаа үзнэ үү

Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2022 оны 2 сарын 28-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2022 оны 2 сарын 28-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

 Хувьцааны судалгаа үзнэ үү

Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2022 оны 1 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2022 оны 1 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

 Хувьцааны судалгаа үзнэ үү

Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2021 оны 12 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2021 оны 12 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

 Хувьцааны судалгаа үзнэ үү

Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2021 оны 11 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2021 оны 11 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

 Хувьцааны судалгаа үзнэ үү

Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2021 оны 10 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2021 оны 10 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

 Хувьцааны судалгаа үзнэ үү

Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2021 оны 9 сарын 30-ны байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2021 оны 9 сарын 30-ны байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

 Хувьцааны судалгаа үзнэ үү

Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2021 оны 8 сарын 31-ний байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2021 оны 8 сарын 31-ний байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

 Хувьцааны судалгаа үзнэ үү

Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2021 оны 7 сарын 31-ний байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2021 оны 7 сарын 31-ний байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

 Хувьцааны судалгаа үзнэ үү

Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2021 оны 7 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2021 оны 07 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 1,294 шинэ данс, 2,067 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2021 оны 08 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2021 ОНЫ 7 САРЫН 31-НЫ БАЙДЛААР ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

2021 оны 6 сарын 30-ны байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

 Хувьцааны судалгаа үзнэ үү

– Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2021 оны 6 сарын 30-ны байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2021 оны 6 сарын 30-ны байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

 Хувьцааны судалгаа үзнэ үү

Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2021 оны 5 сарын 31-ний байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2021 оны 5 сарын 31-ний байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа  Хувьцааны судалгаа үзнэ үү Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2021 оны 4 сарын 30-ны байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2021 оны 4 сарын 30-ны байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

– Хувьцааны судалгаа үзнэ үү

Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2021 оны 3 сарын 31-ний байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2021 оны 3 сарын 31-ний байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2021 оны 2 сарын 28-ны байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2021 оны 2 сарын 28-ны байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2021 оны 1 сарын 31-ний байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2021 оны 1 сарын 31-ний байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2020 оны 12 сарын 31-ний байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2020 оны 12 сарын 31-ний байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2020 оны 11 сарын 30-ны байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2020 оны 11 сарын 30-ны байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2020 оны 10 сарын 31-ний байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2020 оны 10 сарын 31-ний байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2020 оны 09 сарын 30-ны байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2020 оны 09 сарын 30-ны байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2020 ОНЫ 08 САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААР ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

2020 оны 08 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2020 ОНЫ 07 САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААР ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

2020 оны 07 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2020 ОНЫ 06 САРЫН 30-НИЙ БАЙДЛААР ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

2020 оны 06 сарын 30-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2020 оны 5 сарын 31-ний байдлаар үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2020 оны 5 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2020 оны 4 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2020 оны 4 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2020 оны 3 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2020 оны 3 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2020 оны 2 сарын 29-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2020 оны 2 сарын 29-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2020 оны 1 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2020 оны 1 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2019 оны 12 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2019 оны 12 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2019 оны 11 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2019 оны 11 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2019 оны 10 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2019 оны 10 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2019 оны 09 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2019 оны 09 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2019 оны 08 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2019 оны 08 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2019 оны 7 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2019 оны 7 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2019 оны 6 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2019 оны 6 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2019 оны 5 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2019 оны 5 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2019 оны 4 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2019 оны 4 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2019 оны 3 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2019 оны 3 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2019 оны 2 сарын 28-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2019 оны 2 сарын 28-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2018 оны 12 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2018 оны 12 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2018 оны 11 сарын 30-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2018 оны 11 сарын 30-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2018 оны 10 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2018 оны 10 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2018 оны 9 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2018 оны 9 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2018 оны 8 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2018 оны 8 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2018 оны 7 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2018 оны 7 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2018 оны 6 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq2018 оны 6 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2018 оны 5 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq

2018 оны 5 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2018 оны 4 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq

2018 оны 4 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2018 оны 3 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq

2018 оны 3 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2018 оны 2 сарын 28-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq

2018 оны 2 сарын 28-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2018 оны 1 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq

2018 оны 1 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2017 оны 12 сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq

2017 оны 12 сарын 28-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2017 оны 11 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

wq

2017 оны 11 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2017 ОНЫ 10 САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААРХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

wq

2017 оны 10 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2017 ОНЫ 9 САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААРХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

2017 оны 9 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2017 ОНЫ 8 САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААРХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

wq2017 оны 8 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2017 ОНЫ 7 САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААРХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

wq2017 оны 7 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Говь” ХК 2015 оны ногдол ашгаа тараалаа

gobi_logo“Говь” ХК-ийн  2015 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 126 төгрөг  /татвар суутгасан дүн/ тараасныг  2017 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2017 ОНЫ 6 САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААРХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

wq2017 оны 6 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2017 ОНЫ 5 САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААРХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

wq2017 оны 5 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2017 ОНЫ 5 САРЫН 1-НИЙ БАЙДЛААРХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

wq2017 оны 5 сарын 1-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2017 ОНЫ 2 САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААРХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

wq2017 оны 3 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2017 ОНЫ 2 САРЫН 24-НИЙ БАЙДЛААРХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

wq2017 оны 2 сарын 24-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2017 ОНЫ 1 САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААРХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

wq2017 оны 1 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2016 ОНЫ 12САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААРХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

wq2016 оны 12 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2016 ОНЫ 11 САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААРХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

tuvlurul11

2016 оны 11 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2016 ОНЫ 10 САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААРХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

tuvlurul

2016 оны 10 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2016 ОНЫ 9 САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААРХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

Capital-market1

2016 оны 9 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2016 ОНЫ 8 САРЫН 31-НИЙ БАЙДЛААРХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

Capital-market1

2016 оны 8 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2016 оны 7 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

Capital-market1

2016 оны 7 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2016 оны 6 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

Capital-market1

2016 оны 6 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2016 оны 5 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

Capital-market12016 оны 5 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2016 оны 4 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

Capital-market12016 оны 4 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2016 оны 3 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

Capital-market12016 оны 3 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2016 оны 2 сарын 29-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

Capital-market12016 оны 2 сарын 29-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2016 оны 1 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

Capital-market12016 оны 1 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2015 оны 12 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

Capital-market12015 оны 12 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2015 оны 11 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

Capital-market12015 оны 11 сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2015 оны 10 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

Capital-market12015 оны 10 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2015 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

Capital-market12015 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2015 оны 8 дугаар сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

Capital-market12015 оны 8 дугаар сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2015 оны 7 дугаар сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

Capital-market12015 оны 7 дугаар сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2015 оны 6 дугаар сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

Capital-market12015 оны 6 дугаар сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2015 оны 5 дугаар сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү

Үргэлжлүүлэн үзэх

2015 оны 3 дугаар сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2015 оны 3 дугаар сарын 31-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2015 оны 2 дугаар сарын 28-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2015 оны 2 дугаар сарын 28-ны байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2015 оны 1 дүгээр сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2015 оны 1 дүгээр сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх