Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв

Ногдол ашиг тараасан судалгаа

Ногдол ашиг тараасан нийт хувьцаат компани

“Говь” ХК-ийн шаардах эрх хэрэгжүүлэх хүсэлт ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааны төлбөрийг төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа

“Говь” ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч “Таванбогд Холдингс” ХХК-иас Компанийн тухай хуулийн 53, 54 дүгээр зүйлд заасныг үндэслэн бусад хувьцаа эзэмшигдийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авахыг компаниас шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх хүсэлт гаргасан нийт 96 хувьцаа эзэмшигчдийн 3,427,017 ширхэг хувьцаанд ногдох 919,331,580.42 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд 2024 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцааны төлбөр /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тоо ширхэгДансанд байршуулсан хувьцааны төлбөр /төг/
354“ГОВЬ”ХК (GOV)2024-03-15268.26 ₮963,427,017  919,331,580.42₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 19 төгрөг 95 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
544“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ”ХК (MBW)2024.04.1219.95 ₮2,45116,925,100317,816,311.05 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“СҮҮ” ХК-ийн  2023 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“СҮҮ” ХК-ийн 2023 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 5 төгрөг 61 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тоо ширхэгДансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
135“СҮҮ”ХК (SUU)2024-04-025.61 ₮10,77420,409,157108,962,604.41 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АЙТҮҮЛС” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Айтүүлс” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох /нэмж тараасан/ нэгж хувьцаанд 2 төгрөг 85 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
543“АЙТҮҮЛС”ХК (ITLS)2024.03.292.85 ₮2,28820,200,32454,806,037.90 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Таван толгой” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох /нэмж тараасан/ нэгж хувьцаанд 4,746 төгрөг 20 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
458“ТАВАН ТОЛГОЙ”ХК (TTL)2024.04.124,746.20 ₮3,4452,657,19512,463,934,868.80 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Бодь даатгал” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2 төгрөг 56 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
554“БОДЬ ДААТГАЛ”ХК (BODI)2024.03.252.56 ₮1,49459,441,991147,797,123.32 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТАХЬ-КО” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Тахь-ко” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 102 төгрөг 60 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
44“ТАХЬ-КО” ХК (TAH)2024.04.05102.60 ₮6271,138,287116,788,230.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ХҮРД” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Хүрд” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2137 төгрөг 50 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
8“ХҮРД” ХК (HRD)2024.03.212,137.50 ₮9535,04174,684,812.50 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 32 төгрөг 21 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
522“БиДиСек ҮЦК” ХК (BDS)2024.03.1132.21 ₮62813,694,883412,640,813.43 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Түмэн шувуут” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 16 төгрөг 25 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
549“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК (TUM)2024.04.0916.25 ₮15,09937,421,112606,202,323.57 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АПУ” ХК-ийн  2023 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“АПУ” ХК-ийн 2023 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 41 төгрөг 80 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
90“АПУ”ХК (APU)2024.04.1241.80 ₮29,034136,515,2995,686,331,776.40 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 50 төгрөг 35 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
553“ИНВЕСКОР ББСБ”ХК (INV)2024.04.1050.35 ₮1,756753,744,2813,574,052,024.05 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ХАС БАНК” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Хас банк” ХК-ийн 2023 оны II хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 23 төгрөг 99 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
568“ХАС БАНК”ХК (ХАС)2024.04.0923.99 ₮11,18952,700,0001,265,059,258.90 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТЕХНИК ИМПОРТ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Техник импорт” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 950 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
441“ТЕХНИК ИМПОРТ”ХК (TEX)2024.03.18950 ₮45113,01912,356,800.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МОНГОЛ ШУУДАН” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Монгол шуудан” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 5 төгрөг  70 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
541“МОНГОЛ ШУУДАН”ХК (MNP)2024.04.105.70 ₮3,38033,859,363191,605,271.70 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“БОГД БАНК” ХК-ИЙН 2023 ОНЫ НОГДОЛ АШГИЙГ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ДАНСАНД БАЙРШУУЛЛАА.

“Богд банк” ХК-ийн 2023 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2 төгрөг 67 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2024 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тоо ширхэгДансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
558“БОГД БАНК”ХК (BOGD)2024-04-082.67₮2,78364,015,760170,512,556.10 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АРД ДААТГАЛ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашиг 324,830,331₮ хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Ард даатгал” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 28 төгрөг 50 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
548“АРД ДААТГАЛ”ХК (AIC)2024.03.3128.50 ₮9,72511,445,336324,830,331.00₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ГОЛОМТ БАНК” ХК-ИЙН 2023 ОНЫ НОГДОЛ АШГИЙГ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ДАНСАНД БАЙРШУУЛЛАА.

“Голомт банк” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 85 төгрөг 50 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
562“ГОЛОМТ БАНК” ХК (GLMT)2024.03.2585.50 ₮20,17893,834,4668,024,176,534.50 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 11 төгрөг 79 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
510“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ”ХК (MSE)2024.04.0511.79 ₮7,567119,157,6031,400,845,376.01 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ХААН БАНК” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашиг 237,166,358,053.40 ₮ хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Хаан банк” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 134 төгрөг 64 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
563“ХААН БАНК”ХК (KHAN)2024.04.05134.64 ₮28,5981,912,198,000237,166,358,053.40 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АРД КРЕДИТ ББСБ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашиг 377,143,018.70₮ хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Ард Кредит ББСБ” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2 төгрөг 66 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
550“АРД КРЕДИТ ББСБ”ХК (ADB)2024.04.052.66 ₮14,787141,627,598377,143,018.70₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТӨРИЙН БАНК” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашиг 27,350,847,859.30₮ хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Төрийн банк” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 62 төгрөг 89 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
564“ТӨРИЙН БАНК”ХК (SBM)2024.04.0862.89 ₮9,210415,096,25027,350,847,859.30₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“БАРИЛГА КОРПОРАЦИ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашиг 757,625.00 ₮ байршууллаа

“Барилга корпораци” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 475 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
476“БАРИЛГА КОРПОРАЦИ”ХК (BRC)2024.03.07475 ₮181,595757,625.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“УЛААНБААТАР ХИВС” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашиг 653,593,560.00₮ байршууллаа

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 1,615 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
7“УЛААНБААТАР ХИВС” ХК (UBH)2024.03.141,615 ₮895404,829653,593,560.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ” ХК-ийн  2023 оны ногдол ашиг 3,546,061,056.94₮ байршууллаа

“ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ” ХК

3,546,061,056.94₮

2023 ногдол ашиг

ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ” ХК-ийн 2023 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 19 төгрөг 47 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
570“ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ”ХК
(QPAY)
2024.04.0819.47 ₮91,231184,889,1603,546,061,056.94₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Хас банк” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг 601,408,309.05₮ байршууллаа

“Хас банк” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг 601,408,309.05₮ байршууллаа

“Хас банк” ХК

601,408,309.05 ₮
2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг

“Хас банк” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 14 төгрөг 02 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2024 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
568“ХАС БАНК”ХК (XAC)2024-01-0214.02₮11,09242,852,405601,408,309.05 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“СҮҮ” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг 142,823,909.96 ₮ байршууллаа

“СҮҮ” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 7 төгрөг 32 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
135“СҮҮ”ХК (SUU)2023-09-067.32₮9,41320,409,157142,823,909.96 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ийн  2022 оны ногдол ашиг 300,416,790₮ байршууллаа.

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ийн 2022 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 19 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2023 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК

300,416,790.0₮

2022 оны ногдол ашиг
КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
544“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ”ХК (MBW)2023.03.3119 ₮2,46216,925,100300,416,790.0₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МОНОС ХҮНС” ХК-ИЙН  2022 ОНЫ НОГДОЛ АШГИЙГ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ДАНСАНД БАЙРШУУЛЛАА.

Монос хүнс” ХК-ийн 2022 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2 төгрөг 28 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2023 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
551“МОНОС ХҮНС”ХК (MFC)2023.04.102.28₮9,565122,651,995278,156,028.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МАТЕРИАЛ ИМПЭКС” ХК-ийн  2022 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

МАТЕРИАЛ ИМПЭКС” ХК-ийн 2022 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 285 төгрөг /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2023 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тоо ширхэгДансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
379“МАТЕРИАЛ ИМПЭКС”ХК (MIE)2023-03-31285 ₮1,476200,71054,448,755.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТЕХНИК ИМПОРТ” ХК-ийн  2022 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тооДансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
441“ТЕХНИК ИМПОРТ”ХК (ТЕХ)2023.03.091,900₮44812, 83724,378,600.00 ₮
“Техник импорт” ХК-ийн 2022 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 1,900 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2023 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АПУ” ХК-ИЙН 2023 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР ХАГАС ЖИЛИЙН НОГДОЛ АШГИЙГ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ДАНСАНД БАЙРШУУЛЛАА.

КодКомпанийн нэрБүртгэх өдөрНэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ХЭ-ийн тооХувьцааны тоо ширхэгДансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
90“АПУ”ХК (APU)2023-08-2842.75 ₮19,39583,603,5383,553,603,717.50 ₮

“АПУ” ХК-ийн 2023 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 42 төгрөг 75 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2023 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“СҮҮ” ХК-ийн 2022 оны эхний хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“СҮҮ” ХК-ийн 2022 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 4 төгрөг 37 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо ширхэг Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
135

“СҮҮ” ХК

(SUU)

2022-09-06 4.37 ₮ 7,135 20,335,498 84,363,241.23 ₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АРИГ ГАЛ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Ариг гал” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 37 төгрөг 91 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2023 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
191

“Ариг гал” ХК

(EER)

2022-04-11 37.91 ₮   7,285      592,438 21,486,862.19 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ДАВААН БУЛАГ” ХК-ийн ногдол хувийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Даваан булаг” ХК-ийн ногдол хувь болох нэгж хувьцаанд 406 төгрөг 81 мөнгө тараасныг 2023 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол хувь /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
150 “Даваан булаг” ХК

(DBL)

2023-01-13 406.81 ₮ 132 93,439 38,011,919.59 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ДАРХАН НЭХИЙ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Дархан нэхий” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 0 төгрөг 26 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
71

“Дархан нэхий ”ХК

(NEH)

2022-02-09 0.26 ₮ 4,593 265,584,000 66,810,814.44 ₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 0 төгрөг 95 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо ширхэг Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
537

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС”ХК

(ETR)

2022-03-31 0.95 ₮ 366 46,200,000 41,421,772.15 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Хөвсгөл Геологи” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 9 төгрөг 50 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо ширхэг Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
108

“ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ”ХК

(HUV)

2022-04-09 9.50 ₮ 17 15,408 146,376.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“СҮҮ” ХК-ийн 2021 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“СҮҮ” ХК-ийн 2021 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 4 төгрөг 39 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо ширхэг Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
135

“СҮҮ”ХК

(SUU)

2022-04-08 4.39₮ 5,262 20,038,181 83,450,019.22 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АПУ” ХК-ийн 2022 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“АПУ” ХК-ийн 2022 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 42 төгрөг 75 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо ширхэг Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
90

“АПУ”ХК

(APU)

2022-08-22 42.75 ₮ 15,079 82,737,262 3,421,887,774.75 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МАТЕРИАЛ ИМПЭКС” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“МАТЕРИАЛ ИМПЭКС” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 218 төгрөг 50 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо ширхэг Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
379

“МАТЕРИАЛ ИМПЭКС”ХК

(MIE)

2022-04-04 218.50 ₮ 1,473 200,710 41,712,202.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“БУЛИГААР” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“БУЛИГААР” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 570 төгрөг /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо ширхэг Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
38

“БУЛИГААР” ХК

(MBG)

2022-03-30 570 ₮ 687 47,586 26,739,030.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 16 төгрөг 24 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. 

Код  Компанийн нэр  Бүртгэх өдөр  Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/  ХЭ-ийн тоо  Хувьцааны тоо  Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/ 
544  “МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК  (MBW)  2022.04.03  16.24   2,337  16,925,100  255,746,192.04  

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг хуваарилсан тайлан

“МОНГОЛ ШУУДАН” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Монгол шуудан” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 1 төгрөг 90 мөнгө тараасныг 2022 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
541

“Монгол шуудан” ХК

(MNP)

2022.04.06 1.90₮ 2,899 33,859,363 60,939,819.80 ₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МОНОС ХҮНС” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Монос хүнс” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 1 төгрөг 90 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
551

“МОНОС ХҮНС” ХК

(MFC)

2022.03.31 1.90₮ 6,495 122,651,995 231,609,152.40 ₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Гермес центр” ХК-ийн 2022 оны эхний хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ийн 2022 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 7 төгрөг 62 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 09 дугаар сарын 29-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
522

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК

(HRM)

2022.09.16 7.62 ₮ 1,018 11,249,390 80,802,048.20₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“БОГД БАНК” ХК-ийн 2022 оны 2 дугаар улирлын ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“БОГД БАНК” ХК-ийн 2022 оны 2 дугаар улирлын ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 18 төгрөг 32 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
558 “БОГД БАНК” ХК (BOGD) 2022.08.09 18.32 ₮ 1,474 12,500,000 223,983,531 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

DIVIDENDS OF “ULAANBAATAR BUK” JSC FOR 2021 HAVE BEEN DEPOSITED IN THE SHAREHOLDERS’ ACCOUNTS.

Dividend Payment Date Dividend of the year Stock company name Dividend amount per share Number of investor Number of shares Amount allocated in the account
2022-03-031 2021    Ulaanbaatar buk 9.5 MNT 866 2,924,651 27,174,427.50 MNT

Үргэлжлүүлэн үзэх

“УЛААНБААТАР БҮК” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Улаанбаатар Бүк” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 9.5 төгрөг тараасныг 2022 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
195 “Улаанбаатар БҮК” ХК (BUK) 2022-03-31 9.5 ₮    866   2,924,651 27,174,427.50 ₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

DIVIDENDS OF “ARD DAATGAL” JSC FOR 2021 HAVE BEEN DEPOSITED IN THE SHAREHOLDERS’ ACCOUNTS.

Dividend Payment Date Dividend of the year Stock company name Dividend amount per share Number of investor Number of shares Amount allocated in the account
2022.04.04 2021 ARD DAATGAL  38.00 MNT 9,954 9,910,707  370,622,840.00 MNT

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АРД ДААТГАЛ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“АРД ДААТГАЛ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 38 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
548

“АРД ДААТГАЛ” ХК

(AIC)

2022.04.04 38.00 ₮ 9,954 9,910,707 370,622,840.00 ₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

THE HALF OF 2021 DIVIDEND OF “APU” JSC HAS BEEN DEPOSITED IN THE SHAREHOLDERS ACCOUNT

Dividend Payment Date Dividend of the year Stock company name Dividend amount per share Number of investor Number of shares Amount allocated in the account
2022-04-08 2021-2 APU   57 MNT     13,810 82,887,281 4,568,488,647.00 MNT

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АПУ” ХК-ийн 2021 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“АПУ” ХК-ийн 2021 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 57 төгрөг 00 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2022 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
90

“АПУ”ХК

(APU)

2022-04-08 57 ₮ 13,810 82,887,281 4,568,488,647.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

DIVIDENDS OF “ARD CREDIT BBSB” JSC FOR 2021 HAVE BEEN DEPOSITED IN THE SHAREHOLDERS’ ACCOUNTS.

Dividend Payment Date Dividend of the year Stock company name Dividend amount per share Number of investor Number of shares Amount allocated in the account
2022.04.08 2021 ARD CREDIT BBSB 4.28  MNT 13,408 80,648,456  344,809,373.60 MNT

Үргэлжлүүлэн үзэх

DIVIDENDS OF “ARD FINANCIAL GROUP” JSC FOR 2021 HAVE BEEN DEPOSITED IN THE SHAREHOLDERS’ ACCOUNTS.

Dividend Payment Date Dividend of the year Stock company name Dividend amount per share Number of investor Number of shares Amount allocated in the account
2022-04-08 2021   Ard Financial Group 46.58 MNT       18,933 12,042,443  526,396,557.68 MNT

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Ард Санхүүгийн Нэгдэл” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Ард Санхүүгийн Нэгдэл” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 46 төгрөг 58 мөнгө тараасныг 2021 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр

Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг

/төг/

ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
326

“Ард Санхүүгийн Нэгдэл” ХК

(AARD)

2022-04-08 46.58 ₮   18,933 12,042,443 526,396,557.68 ₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

DIVIDENDS OF “BDSEC” JSC FOR 2021 HAVE BEEN DEPOSITED IN THE SHAREHOLDERS’ ACCOUNTS.

Dividend Payment Date Dividend of the year Stock company name Dividend amount per share Number of investor Number of shares Amount allocated in the account
2022-04-08 2021 BDSEC 47.50 MNT 584 13,694,883 597,216,660 MNT

Үргэлжлүүлэн үзэх

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 47 төгрөг 50 мөнгө тараасныг 2022 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
522 “БиДиСек ҮЦК” ХК (BDS)    2022-04-08 47.50 ₮ 584 13,694,883 597,216,660 ₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

DIVIDENDS OF “BODI DAATGAL” JSC FOR 2021 HAVE BEEN DEPOSITED IN THE SHAREHOLDERS’ ACCOUNTS.

Dividend Payment Date Dividend of the year Stock company name Dividend amount per share Number of investor Number of shares Amount allocated in the account
2022.03.18 2021 BODI DAATGAL  4 MNT 1,357 66,863,944 300,251,083.00 MNT

Үргэлжлүүлэн үзэх

“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 4 төгрөг 00 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
554

“БОДЬ ДААТГАЛ”ХК

(BODI)

2022.03.18 4 ₮ 1,357 66,863,944

 

300,251,083.00₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

DIVIDENDS OF “ADUUNCHULUUN” JSC FOR 2021 HAVE BEEN DEPOSITED IN THE SHAREHOLDERS’ ACCOUNTS.

Dividend Payment Date Dividend of the year Stock company name Dividend amount per share Number of investor Number of shares Amount allocated in the account
2022.04.08 2021 ADUUNCHULUUN  16 MNT 1.186 977,637 18,420,032.00 MNT

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АДУУНЧУЛУУН” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“АДУУНЧУЛУУН” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 16 төгрөг 00 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
461

“АДУУНЧУЛУУН”ХК

(ADL)

2022.04.08 16 ₮ 1,186 977,637

 

18,420,032.00₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

DIVIDENDS OF “TUMEN SHUVUUT” JSC FOR 2021 HAVE BEEN DEPOSITED IN THE SHAREHOLDERS’ ACCOUNTS.

Dividend Payment Date Dividend of the year Stock company name Dividend amount per share Number of investor Number of shares Amount allocated in the account
2022.04.06 2021 Tumenshuvuut 9.88 MNT 8,017 37,676,374 368,999,469.80 MNT

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Түмэн шувуут” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 9 төгрөг 88 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
549

“ТҮМЭН ШУВУУТ”ХК

(TUM)

2022.04.06 9.88₮ 8,017 37,676,374 368,999,469.80 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

DIVIDENDS OF “TELECOM MONGOLIA ” JSC FOR 2021 HAVE BEEN DEPOSITED IN THE SHAREHOLDERS’ ACCOUNTS.

Dividend Payment Date  Dividend of the year  Stock company name  Dividend amount per share   Number of investor  Number of shares  Amount allocated in the account 
2022.04.08  2021  TELECOM MONGOLIA   0.95 MNT  3,997  1,370,989  1,271,763.00 MNT 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 0 төгрөг 95 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. 

Код  Компанийн нэр  Бүртгэх өдөр  Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/  ХЭ-ийн тоо  Хувьцааны тоо  Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/ 
209 

“МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО” ХК 

(MCH) 

2022.04.08  0.95   3,997  1,370,989  1,271,763.00₮‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬    

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

DIVIDENDS OF “MANDAL DAATGAL” JSC FOR 2021 HAVE BEEN DEPOSITED IN THE SHAREHOLDERS’ ACCOUNTS.

Dividend Payment Date Dividend of the year Stock company name Dividend amount per share Number of investor Number of shares Amount allocated in the account
2022.04.04 2021 MANDAL DAATGAL  2.85 MNT 6,516 624,301,600  1,693,534,803.60 MNT

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МАНДАЛ ДААТГАЛ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Мандал даатгал” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2 төгрөг 85 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
547

“МАНДАЛ ДААТГАЛ”ХК

(MNDL)

2022.04.04 2.85₮ 6,516 624,301,600 1,693,534,803.60 ₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

DIVIDENDS OF “INVESCORE BBSB” JSC FOR 2021 HAVE BEEN DEPOSITED IN THE SHAREHOLDERS’ ACCOUNTS.

Dividend Payment Date Dividend of the year Stock company name Dividend amount per share Number of investor Number of shares Amount allocated in the account
2022.03.19 2021 INVESCORE BBSB 23.75 MNT 845 71,727,918 1,591,771,861.25 MNT

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 23 төгрөг 75 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
553

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК

(INV)

2022.03.19 23.75₮ 845 71,727,918 1,591,771,861.25 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

DIVIDENDS OF “TAVAN TOLGOI” JSC FOR 2021 HAVE BEEN DEPOSITED IN THE SHAREHOLDERS’ ACCOUNTS.

Dividend Payment Date Dividend of the year Stock company name Dividend amount per share Number of investor Number of shares Amount allocated in the account
2022.04.04 2021 TAVAN TOLGOI 244.15 MNT 2,760 1,255,807 296,453,213.65 MNT

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 244 төгрөг 15 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
458

“ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК

(TTL)

2022.04.04 244.15 ₮ 2,760 1,255,807 296,453,213.65 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

DIVIDENDS OF “TANDEM INVEST BBSB” JSC FOR 2021 HAVE BEEN DEPOSITED IN THE SHAREHOLDERS’ ACCOUNTS.

Dividend Payment Date Dividend of the year Stock company name Dividend amount per share Number of investor Number of shares Amount allocated in the account
2022.03.07 2021 TANDEM INVEST BBSB 0.80 MNT 883 3,031,251 2,402,065.71 MNT

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Тандэм инвэст ББСБ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 0 төгрөг 80 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
438

“ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ” ХК

(VIK)

2022.03.07 0.80₮ 883 3,031,251 2,402,065.71 ₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Гермес центр” ХК-ийн 2022 оны эхний хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ийн 2022 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 7 төгрөг 62 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 09 дугаар сарын 29-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
522

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК

(HRM)

2022.09.16 7.62 ₮ 1,018 11,249,390 80,802,048.20₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

DIVIDENDS OF “ARIG GAL” JSC FOR 2020 HAVE BEEN DEPOSITED IN THE SHAREHOLDERS’ ACCOUNTS.

Dividend Payment Date Dividend of the year Stock company name Dividend amount per share Number of investor Number of shares Amount allocated in the account
2021-04-12 2020 Arig gal 36.98 MNT 7,326 628,438 20,309,908.72 MNT

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АРИГ ГАЛ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Ариг гал” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 36 төгрөг 98 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
191

“Ариг гал”ХК

(EER)

2021-04-12 36.98₮   7,326      628,438 20,309,908.72₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

DIVIDENDS OF “MOGOIN GOL” JSC FOR 2021 HAVE BEEN DEPOSITED IN THE SHAREHOLDERS’ ACCOUNTS.

Dividend Payment Date Dividend of the year Stock company name Dividend amount per share Number of investor Number of shares Amount allocated in the account
2022.04.04 2021 MOGOIN GOL 570 MNT 924 146,620 83,105,610.00 MNT

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МОГОЙН ГОЛ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Могойн гол” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 570 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
444

“МОГОЙН ГОЛ”ХК

(BDL)

2022.04.04 570₮ 924 146,620 83,105,610.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

DIVIDENDS OF “TAKHI CO” JSC FOR 2021 HAVE BEEN DEPOSITED IN THE SHAREHOLDERS’ ACCOUNTS.

Dividend Payment Date Dividend of the year Stock company name Dividend amount per share Number of investor Number of shares Amount allocated in the account
2022.04.08 2021 TAKHI CO 102.60MNT 633 1,138,287 116,776,398.60MNT

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТАХЬ-КО” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Тахь-Ко” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 102 төгрөг 60 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
44

“ТАХЬ-КО”ХК

(TAH)

2022.04.08 102.60₮ 633 1,138,287 116,776,398.60 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

DIVIDENDS OF “LENDMN BBSB” JSC FOR 2021 HAVE BEEN DEPOSITED IN THE SHAREHOLDERS’ ACCOUNTS.

Dividend Payment Date Dividend of the year Stock company name Dividend amount per share Number of investor Number of shares Amount allocated in the account
2022.02.25 2021 LENDMN BBSB 1.42 MNT 5,473 139,301,683 187,608,619.71MNT

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 1 төгрөг 42 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
545

“ЛэндМН ББСБ”ХК

(LEND)

2022.02.25 1.42₮ 5,473 139,301,683 187,608,619.71₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

DIVIDENDS OF “TECHNIC IMPORT” JSC FOR 2021 HAVE BEEN DEPOSITED IN THE SHAREHOLDERS’ ACCOUNTS.

Dividend Payment Date Dividend of the year Stock company name Dividend amount per share Number of investor Number of shares Amount allocated in the account
2022.03.10 2021 TECHNIC IMPORT 475 MNT 454 14,473 6,873,050.00 MNT

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТЕХНИК ИМПОРТ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Техник импорт” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 475 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
441

“ТЕХНИК ИМПОРТ”ХК

(ТЕХ)

2022.03.10 475₮ 454 14,473 6,873,050.00₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг хуваарилсан талаарх хураангуй тайлан /2022.03.31/

Төрийн сангаас ирүүлсэн нийт гүйлгээний тайлан

Утга Иргэдийн тоо Хувьцааны тоо ширхэг Ногдол ашгийн дүн
Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн 2,167,947 1,909,559,503 157,674,319,743.00 ₮
Буцсан гүйлгээ 30,775 28,235,086 2,287,041,966.00 ₮
Нийт 2,200,675 1,937,794,589 156,961,361,709.00₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

SHORT SUMMERY OF THE SECURITIES ACCOUNTS OPENED AT THE MCSD IN MARCH, 2022

In March 2022, 1003 new accounts and 2627 associate accounts have been opened at the MCSD.  CLICK HERE if you want to view the short summary of the opened accounts in the March, 2022.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“УЛААНБААТАР ХИВС” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 1,140 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
7

“УЛААНБААТАР ХИВС”ХК

(UBH)

2022.03.10 1,140₮ 902 404,829 461,169,780.00 ₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2022 оны 1 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

2022 оны 1 сарын 31-ний байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

 Хувьцааны судалгаа үзнэ үү

Хөрөнгө оруулалтын сангийн судалгаа үзнэ үү.

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2022 оны 1 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2022 оны 1 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 981 шинэ данс, 3,859 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2022 оны 1 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ДАРХАН НЭХИЙ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Дархан нэхий” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 0 төгрөг 21 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2022 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
71

“Дархан нэхий ”ХК

(NEH)

2021-04-09 0.21₮ 4,136 265,584,000 54,844,037.47 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“БАЯН ТЭЭГ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Баян тээг” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 90 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
445

“БАЯН ТЭЭГ”ХК

(BTG)

2021-03-09 90.00 ₮ 247  16,331   1,469,790.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“СҮҮ” ХК-ийн 2021 оны 1-р хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“СҮҮ” ХК-ийн 2021 оны 1-р хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 4 төгрөг 88 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
135

“СҮҮ”ХК

(SUU)

2021-09-06 4.88₮ 4,239 23,636,084 110,244,299.90₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Хөвсгөл Геологи” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 18 төгрөг /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2021 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
108

“Хөвсгөл Геологи”ХК

(HUV)

2021-04-09 18₮ 17 15,408 277,344.00₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ДАРХАН НЭХИЙ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Дархан нэхий” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 189 төгрөг /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
71

“Дархан нэхий ”ХК

(NEH)

2020-02-25 189₮ 3,453 265,584 50,195,376.00₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

АПУ” ХК-ийн 2021 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“АПУ” ХК-ийн 2021 оны нэгдүгээр хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 43 төгрөг 70 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2021 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
90

“АПУ”ХК

(APU)

2021-09-03 43.70₮ 9,319 54,139,165 2,289,456,944.90 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МОНГОЛ ШУУДАН” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Монгол шуудан” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 1 төгрөг 60 мөнгө тараасныг 2021 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
541

“Монгол шуудан”ХК

(MNP)

2021.04.05 1.60₮ 1,559 33,859,363 51,089,542.37 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ийн 2021 оны эхний хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Гермес Центр” ХК-ийн 2021 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 5 төгрөг 98 мөнгө тараасныг 2021 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
528

“Гермес Центр”ХК

(HRM)

2021.08.30 5.98₮ 1,007 11,249,390 62,273,826.23 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“СҮҮ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

СҮҮ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 6 төгрөг 99 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2021 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
135

“СҮҮ”ХК

(SUU)

2021-04-09 6.99₮ 3,790 24,924,500 166,793,529.31 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 4 төгрөг 75 мөнгө тараасныг 2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
537

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС”ХК

(ETR)

2021-04-12 4.75₮    359   3,008,639

13,310,331.50 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“УЛААНБААТАР БҮК” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Улаанбаатар Бүк” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 28 төгрөг 50 мөнгө тараасныг 2021 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
195

“Улаанбаатар БҮК”ХК

(BUK)

2021-04-07 28.50₮    867

  2,898,971

80,254,320.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АРД ДААТГАЛ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“АРД ДААТГАЛ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 38 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
548

“АРД ДААТГАЛ”ХК

(AIC)

2021.03.31 38.00 ₮ 8,136 9,802,814 368,275,664.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АРД КРЕДИТ ББСБ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“АРД КРЕДИТ ББСБ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 3 төгрөг 39 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
550

“АРД КРЕДИТ ББСБ”ХК

(ADB)

2021.04.09 3.39 ₮ 10,308 51,140,292 172,991,676.35 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2 төгрөг 74 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
544

“МОНГОЛ БАЗАЛЬТ”ХК

(MBW)

2021.04.08 2.74 ₮ 2,383 56,417,000 151,388,958.77 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТАЛЫН ГАЛ” ХК-ийн 2020, 2017, 2016, 2015, 2011, 2010 нуудын ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа

“ТАЛЫН ГАЛ” ХК-ийн 2020, 2017, 2016, 2015, 2011, 2010 онуудын ногдол ашгийг 2021 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

 

 

Код Компанийн нэр ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол  ашиг /төг/
464

“ТАЛЫН ГАЛ”ХК

(TAL)

23 10,718 2,025,702.00 ₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 508 төгрөг 25 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
458

“ТАВАН ТОЛГОЙ”ХК

(TTL)

2021.03.26 508.25 ₮ 2,393 946,197 461,428,886.50 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АПУ” ХК-ийн 2020 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

АПУ” ХК-ийн 2020 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 54 төгрөг 63 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2021 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

 

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
90

“АПУ”ХК

(APU)

2021-03-31 54.63₮ 7,538 54,329,728 2,872,066,409.07 ₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АДУУНЧУЛУУН” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Адуунчулуун” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 38 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
461

“АДУУНЧУЛУУН”ХК

(ADL)

2021.04.05 38₮ 1,162 2,584,049 98,021,390.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МАНДАЛ ДААТГАЛ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Мандал даатгал” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2 төгрөг 85 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
547

“МАНДАЛ ДААТГАЛ”ХК

(MNDL)

2021.04.01 2.85₮ 2,149 624,301,600 1,696,327,295.70 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Бодь даатгал” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 4 төгрөг 75 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
554

“БОДЬ ДААТГАЛ”ХК

(BODI)

2021.03.23 4.75₮ 1,069 66,863,944 299,860,049.50 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Тандэм инвэст ББСБ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 0 төгрөг 11 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
438

“ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ”ХК

(VIK)

2021.04.12 0.11₮ 843 3,305,726 353,023.09 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Түмэн шувуут” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 7 төгрөг 60 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
549

“ТҮМЭН ШУВУУТ”ХК

(TUM)

2021.04.06 7.60₮ 4,623 49,966,145 377,483,777.20 ₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“УЛААНБААТАР ХИВС” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 570 төгрөг /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
7

“УЛААНБААТАР ХИВС”ХК

(UBH)

2021.03.03 570₮ 904 404,829 230,752,530.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 23 төгрөг 75 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2022 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
553

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК

(INV)

2022.03.19 23.75₮ 845 71,727,918 1,591,771,861.25 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МАТЕРИАЛ ИМПЭКС” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“МАТЕРИАЛ ИМПЭКС” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 218 төгрөг 50 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо ширхэг Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
379

“МАТЕРИАЛ ИМПЭКС”ХК

(MIE)

2022-04-04 218.50 ₮ 1,473 200,710 41,712,202.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“СҮҮ” ХК-ийн 2021 оны хоёрдугаар хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Хөвсгөл Геологи” ХК-ийн 2021 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 9 төгрөг 50 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо ширхэг Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
108

“ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ”ХК

(HUV)

2022-04-09 9.50 ₮ 17 15,408 146,376.00 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТАХЬ-КО” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Тахь-Ко” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 102 төгрөг 60 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
44

“ТАХЬ-КО”ХК

(TAH)

2021.04.09 102.60₮ 625 1,138,287 116,770,588.20₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МОНОС ХҮНС” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

 

“Монос хүнс” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 0 төгрөг 95 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
551

“МОНОС ХҮНС”ХК

(MFC)

2021.03.10 0.95₮ 4,690 122,651,995 115,726,616.30 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 0 төгрөг 55 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
545

“ЛэндМН ББСБ”ХК

(LEND)

2021.02.25 0.55₮ 4,765 162,493,734 86,442,137.22 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Инвескор ББСБ” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 16 төгрөг 15 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
553

“ИНВЕСКОР ББСБ”ХК

(INV)

2021.03.23 16.15₮ 392 71,727,918 1,084,586,597.20 ₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ийн 2020 оны сүүлийн хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Гермес Центр” ХК-ийн 2020 оны сүүлийн хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 4 төгрөг 56 мөнгө тараасныг 2021 оны 03 дугаар сарын 26ы өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа. 

Код 

Компанийн нэр  Бүртгэх өдөр  Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/  ХЭ-ийн тоо  Хувьцааны тоо  Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/ 
528 

Гермес ЦентрХК 

(HRM) 

2021.03.11  4.56  976 

11,249,390    

47,307,218.64 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“БАЯН ТЭЭГ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Баян тээг” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2,850 төгрөг 26 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
445

“БАЯН ТЭЭГ”ХК

(BTG)

2020-02-07 2,850.26₮ 245  16,331 46,547,596.06₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ЖЕНКОТУР БЮРО” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Женкотур Бюро” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 0 төгрөг 90 мөнгө тараасныг 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
521

“Женкотур Бюро” ХК

(JTB)

   2020-03-27 0.90₮ 51,866 25,320,078 22,788,070.20₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 9 төгрөг 00 мөнгө тараасныг 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
522

“БиДиСек ҮЦК” ХК

(BDS)

   2020-03-09 9.00₮ 511 13,694,883 115,855,163.54₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ГАН ХЭРЛЭН” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Ган хэрлэн” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 135 төгрөг тараасныг 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
353

“Ган хэрлэн”ХК

(HZB)

2020-04-06 135₮ 49 7,915 1,068,525.00₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

2020 онд тараагдсан ногдол ашгийн судалгаа

“ҮЦТХТ” ХХК-иас дамжуулан 2020 онд  ногдол ашгаа тараалгасан ХК-ийн жагсаалтыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“СҮҮ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

СҮҮ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 4 төгрөг 50 мөнгө тараасныг 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
135

“СҮҮ”ХК

(SUU)

2020.03.27 4.50₮ 2,787 20,153,191 90,689,359.50₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Хөвсгөл Геологи” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Хөвсгөл Геологи” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 135 төгрөг тараасныг 2020 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
108

“ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ”ХК

(HUV)

2020-04-08 135₮ 17 15,408 2,080,080₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АПУ” ХК-ийн 2020 оны хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“АПУ” ХК-ийн 2020 оны хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 35 төгрөг 63 мөнгө тараасныг 2020 оны 11 дүгээр сарын 2-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
90 “АПУ”ХК (APU) 2020-09-02 35.63₮ 6,349 54,323,762 1,873,086,535.14₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ийн 2020 оны эхний хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Гермес центр” ХК-ийн 2020 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 6 төгрөг 27 мөнгө тараасныг 2020 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
528

“ГЕРМЕС ЦЕНТР”ХК

(HRM)

 2020-09-09 6.27₮ 956 11,249,390 65,051,591.22₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МОНОС ХҮНС” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Монос хүнс” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 0 төгрөг 90 мөнгө тараасныг 2020 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
551

“МОНОС ХҮНС”ХК

(MFC)

 2020-03-11 0.90₮ 3,796 122,655,128 110,141,183.10₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АНД-ЭНЕРГИ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Анд-Энерги” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 1 төгрөг 08 мөнгө тараасныг 2020 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
30001

“АНД-ЭНЕРГИ”ХК

(AND)

 2020-03-25 1.08₮ 427 78 070 758 84,316,418.64₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТЕХНИК ИМПОРТ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Техник Импорт” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 450 төгрөг 00 мөнгө тараасныг 2020 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код

Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
 441

“ТЕХНИК ИМПОРТ”ХК

(TEX)

 2020-03-11 450₮ 457 14,601

6,569,100.00₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АТАР-ӨРГӨӨ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Атар-Өргөө” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 315 төгрөг 00 мөнгө тараасныг 2020 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
 17 “АТАР-ӨРГӨӨ”ХК (ATR)  2020-04-01 315₮ 341 27,616 8,687,525.00₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МОНГОЛ ШУУДАН” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Монгол шуудан” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2 төгрөг 97 мөнгө тараасныг 2020 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

 

Код

Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
541 “МОНГОЛ ШУУДАН”ХК (MNP) 2020-04-05 2.97₮ 847 33,859,363

100,542,848.34₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Таван Толгой” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 779 төгрөг 95 мөнгө тараасныг 2020 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
458

“ТАВАН ТОЛГОЙ”ХК

(TTL)

2020-04-03 779.95₮ 2,161 803,620 626,783,419.00₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ЭВЛЭЛ” ХК-ийн ногдол хувийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Эвлэл” ХК-ийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авах зорилгоор ногдол хувь болох нэгж хувьцаанд 1,360.00 төгрөг тараасныг 2020 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол хувь/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
178 “Эвлэл”ХК (JRG) 2020-05-20 1,360.00₮ 102  9,549   12,986,640.00

Үргэлжлүүлэн үзэх

“УЛААНБААТАР БҮК” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Улаанбаатар Бүк” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 3 төгрөг 60 мөнгө тараасныг 2020 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

 

Код

Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
195 “Улаанбаатар Бүк”ХК (BUK) 2020-03-30 3.60₮    830   3,231,800

11,342,158.40₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АРИГ ГАЛ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Ариг гал” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 35 төгрөг 03 мөнгө тараасныг 2020 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код

Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
191 “Ариг гал”ХК (EER) 2020-03-27 35.03₮   7,354 592,438

20,753,103.14₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Ард Санхүүгийн Нэгдэл” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

Ард Санхүүгийн Нэгдэл” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 31 төгрөг 45 мөнгө тараасныг 2020 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.
 

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
326 “Ард Санхүүгийн Нэгдэл”ХК (AARD) 2020-04-07 31.45₮   4,211 7,233,512 227,089,129.85₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Түмэн шувуут” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

Түмэн шувуут” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 4 төгрөг 40 мөнгө тараасныг 2020 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

 

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
549 “Түмэн шувуут”ХК (TUM) 2020-04-07 4.40₮ 3,779 49,966,145 219,851,038.00₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Монгол Базальт” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Монгол Базальт” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 3 төгрөг 60 мөнгө тараасныг 2020 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

 

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
544 “Монгол Базальт”ХК (MBW) 2020-03-09 3.60₮ 2,294 56,417,000 204,447,359.60₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Мандал даатгал” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Мандал даатгал” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 3 төгрөг 60 мөнгө тараасныг

2020 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

 

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
547

“Мандал даатгал”ХК

(MNDL)

2020-04-01 3.60₮   1,201 624,301,600 2,243,346,889.20₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Монголын Цахилгаан Холбоо” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Монголын Цахилгаан Холбоо”ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 0.90 төгрөг тараасныг

2020 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

 

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
209 МОН ЦАХ ХОЛБОО (MCH) 2020-04-06 0.90₮   3,952 1,370,989 1,223,326.30₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Бодь Даатгал” ХК-ийн IPO Үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай боллоо.

“Бодь даатгал” ХК-ийн IPO/ Үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай боллоо

“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК нь 2020 оны анхны IPO болох “Бодь даатгал” ХК-ийн 25 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 235,319,718 ширхэг хувьцааг үнэт цаасны  төвлөрсөн хадгаламжийн бүртгэлд бүртгэн, анхдагч арилжааны төлбөрийг амжилттай гүйцэтгэж, хувьцаа эзэмшигчдийн өмчлөх эрхийг баталгаажуулан бүртгэлээ.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АПУ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“АПУ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 67 төгрөг 45 мөнгө тараасныг

2020 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

 

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
90 “АПУ”ХК (APU) 2020-03-23 67.45₮ 6,093 54,337,902 3,544,947,135.90₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТАХЬ-КО” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Тахь-Ко” ХК-ийн 2020 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 102 төгрөг 60 мөнгө /татвар суутгасан дүнгээр/ тараасныг 2021 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
44

“ТАХЬ-КО”ХК

(TAH)

2021.04.09 102.60₮ 625 1,138,287 116,770,588.20₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТАХЬ-КО” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Тахь-ко” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 97 төгрөг 20 мөнгө тараасныг 2020 оны 05 дугаар сарын 04-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

the many who sells the best best replica watch can be described as control masterpiece. cheap https://patek.is carryout a unbelievably upmarket high-level perplexing presents take pleasure in. high quality exact audemars piguet royal oak offshore replica. check out our replicas relojes swiss collection that features only the most incredibly authentic and detailed. superior quality is the characteristic of rolex rolex podróbka. https://alexandermcqueen.to/ not only looked good. quality swiss jimmychoo.to at wholesale price.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
44

“Тахь-ко”ХК

(TAH)

2020-04-10 97.20₮ 627 1,138,287 110,625,598.80₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Лэндмн ББСБ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 1 төгрөг 35 мөнгө тараасныг 2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
545

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК

(LEND)

2020-02-25 1.35₮     4,330 196,000,000 266,123,925.68₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АРД КРЕДИТ ББСБ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Ард Кредит ББСБ” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 3 төгрөг 51 мөнгө тараасныг 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
550

“Ард Кредит ББСБ”ХК

(ADB)

2020-04-08 3.51₮ 1,634  49,520,476 173,749,392.57₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“УЛААНБААТАР ХИВС” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн 2019 оны сүүлийн хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 270 төгрөг тараасныг 2020 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/

 528

UBH

“Улаанбаатар хивс” ХК 2020-03-06 270₮ 902  170,733  46,097,910₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ийн 2019 оны сүүлийн хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Гермес Центр” ХК-ийн 2019 оны сүүлийн хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 3 төгрөг 69 мөнгө тараасныг 2020 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
528

“Гермес Центр”ХК

(HRM)

2020-02-28 3.69₮ 950  11,178,284 41,247,867.96₮

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

2020 онд ногдол ашиг тараахаар зарласан компаниуд

Компанийн нэр Үсгэн код Код Шийдвэр огноо Бүртгэх өдөр Тараах өдөр Нэгж хувьцаанд ногдох ашгийн хэмжээ Нийт ногдол ашиг
1 Сүү ХК SUU 135 2/17/2020 0000-00-00 2020.05.01-нээс 2020.12.31-ний дотор олгоно. 5 1,715,125,000
2 Техник импорт ХК TEX 441 2/18/2020 3/11/2020 2020.04.24-ний өдрөөс 500 723,377,500
3 Гермес центр ХК HRM 528 2/5/2020 2/28/2020 2020.03.15-наас 4.1 322,026,304
4 Мандал Даатгал ХК MNDL 547 2/18/2020 0000-00-00 2020.06.30-ны дотор 4 2497206400
5 УБ-БҮК ХК BUK 195 2/17/2020 0000-00-00 2020.06.01-ний өдрөөс 4 526190000
6 Монголын цахилгаан холбоо ХК MCH 209 2/19/2020 0000-00-00 2020.06.01-ний өдрөөс 1 25,870,276
7 Хөвсгөл геологи ХК HUV 108 2/5/2020 4/3/2020 2020.05.01-ээс хойш 150 21,593,850
8 Ард санхүүгийн нэгдэл ХК AARD 326 2/18/2020 4/7/2020 2020.04.30-ны дотор 34.95 1000000000
9 Тахь-ко ХК TAH 44 2/18/2020 0000-00-00 2020.05.01-ний дотор 108 128,518,164
10 Баянгол зочид буудал ХК BNG 13 2/21/2020 0000-00-00 2020.09.01 360 152,303,400
11 Ариг гал ХК EER 191 2/19/2020 0000-00-00 2020.06.30-ны дотор 38.92 130,980,000
12 Улаанбаатар хивс ХК UBH 7 2/18/2020 3/6/2020 2020.05.01-15 хооронд багтаан 300 121,448,700
13 Гутал ХК GTL 88 2/18/2020 3/13/2020 2020.05.05-наас эхлэн олгоно. 1520 2,436,003,680
14 Түмэн шувуут ХК TUM 549 1/27/2020 0000-00-00 2020.06.24-ны дотор 4.8 3,200,000,000
15 Женко тур бюро ХК JTB 521 2/19/2020 0000-00-00 2020.06.30-ны дотор 10 799,888,020
16 Махимпекс ХК MMX 208 2/19/2020 0000-00-00 2020.10.01 120 456,086,520
17 Монос хүнс ХК MFC 551 2/18/2020 0000-00-00 2020.08.31-ний өдрөөс 1 408,850,428
18 Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК DSS 508 2/19/2020 3/20/2020 2020.09.02 37.73 391,830,427
19 Атар-Өргөө ХК ATR 17 2/18/2020 0000-00-00 2020.08.01 350 60.947.600
20 Ард кредит ББСБ ХК ADB 550 2/19/2020 4/8/2020 2020.06.30-ны дотор 4.23 1,184,675,000
21 АПУ ХК APU 90 2/14/2020 0000-00-00 2020.08.31-ний дотор 71 75,471,206,753
22 Талх чихэр ХК TCK 22 2/18/2020 0000-00-00 2020.06.20 225 230.333.175
23 Ард Даатгал ХК AIC 548 2/17/2020 4/9/2020 2020.06.30-ны дотор 34 850,000,000
24 Монгол Базальт ХК MBW 544 2/14/2020 3/9/2020 2019.06.29-ний дотор 4 225,668,000
25 Би ди сек ХК BDS 522 2/14/2020 3/9/2020 2020.12.31-ны дотор 10 136,948,830.00
26 Дархан нэхий ХК NEH 71 1/31/2020 2/25/2020 2020.09.30-2020.12.30 210 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батална.
27 Хүрд XK HRD 8 2/17/2020 3/2/2020 2020.06.30-ны дотор 535 72,367,310
28 ЛэндМН ББСБ ХК LEND 545 2/3/2020 2/25/2020 2020.04.30-ны дотор 1.5 1200000000
29 Монгол шуудан ХК MNP 541 2/13/2020 0000-00-00 2020.05.01-нээс 3.3 331,067,915.60

Үргэлжлүүлэн үзэх

“БУЯН” ХК-ийн ногдол хувийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Буян” ХК-ийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авах зорилгоор ногдол хувь болох нэгж хувьцаанд 400.00 төгрөг тараасныг 2020 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол хувь/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
121

“БУЯН”ХК

(BYN)

2020-01-29 400.00 63  26,866 10,746,400.00

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Баянтээг” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Баянтээг” ХК-ийн 2018 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 3,562.83 төгрөг  тараасныг  2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
445 “Баянтээг”ХК (BTG) 2019-03-04 3,562.83 241 16,331     57,539,704.50

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Говь” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Говь” ХК-ийн 2018 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 6.12 мөнгө тараасныг  2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
354 “Говь”ХК (GOV) 2019-03-28 6.12 16,473 76,352,838 466,852,056,56

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн 2018 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 0.90 төгрөг тараасныг  2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
195 “Улаанбаатар БҮК”ХК (BUK) 2019-04-05 0.90 817 3,231,800 2,908,620.00

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Хөвсгөл хүнс” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Хөвсгөл хүнс” ХК-ийн 2018 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 9.00 мөнгө тараасныг  2019 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
191 “Хөвсгөл хүнс”ХК (HHS) 2019-04-03 9.00 174 36,422 327,558.00

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Хөвсгөл геологи” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Хөвсгөл геологи” ХК-ийн 2018 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 90.00 төгрөг тараасныг  2019 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
108 “Хөвсгөл геологи”ХК (HUV) 2019-04-03 90.00 17 15,408 1,386,720.00

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Баялаг налайх” ХК-ийн ногдол хувийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Баялаг налайх” ХК-ийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авах зорилгоор ногдол хувь болох нэгж хувьцаанд  249.00 төгрөг тараасныг 2019 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол хувь/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
397

“Баялаг налайх”ХК

(BNB)

2019-12-16 249.00 621 60,459 15,054,291.00

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн 2018 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 108 төгрөг  тараасныг  2019 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
7 “Улаанбаатар хивс”ХК (UBH) 2019-03-18 108 909 167,812     18,123,696

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Ариг гал” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Ариг гал” ХК-ийн 2018 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 29 төгрөг 24 мөнгө тараасныг  2019 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
191 “Ариг гал”ХК (EER) 2019-04-02 29.24 7,368 592,438 17,322,887.12

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Сүү” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Сүү” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд хуваарилах 3.33 төгрөгөөс албан татвар суутгасан дүн 3.00 төгрөгийн ногдол ашгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код  Компанийн нэр  Бүртгэх өдөр  Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/  ХЭ-ийн тоо  Хувьцааны тоо  Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
 234  “Сүү” ХК (SUU) 2019/04/05                  3.00 1,818 20,302,000 60,906,000.00

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Ган хийц” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Ган хийц” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд хуваарилах 50.00 төгрөгөөс албан татвар суутгасан дүн 45.00 төгрөгийн ногдол ашгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код  Компанийн нэр  Бүртгэх өдөр  Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/  ХЭ-ийн тоо  Хувьцааны тоо  Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
 234  “Ган хийц” ХК (GHC) 03/22/19                  45.00 99 13,880 624,600.00

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Гермес центр” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Гермес центр” ХК-ийн 2019 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 5 төгрөг 13 мөнгө тараасныг  2019 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
528 “Гермес центр”ХК (HRM) 2019-09-02 5.13 926 11,136,284 57,129,136.92

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Могойн гол” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Могойн гол” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд хуваарилах 1,205.36 төгрөгөөс албан татвар суутгасан дүн 1,084.82 төгрөгийн ногдол ашгийг 2019 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код  Компанийн нэр  Бүртгэх өдөр  Төрөл  Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/  ХЭ-ийн тоо  Хувьцааны тоо  Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
  444  “Могойн гол” ХК (BDL) 03/15/19  Дотоод иргэн, ААН                  22.74           1,282          4,054,136     92,191,052.64
 Гадаад иргэн, ААН  20.21-24                20             278,531       5,653,410.69
НИЙТ           1,302          4,332,667     97,844,463.33

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АПУ” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг гадаадын хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“АПУ” ХК-ийн 2018 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд  36.80 төгрөгийг гадаадын хувьцаа эзэмшигчиддээ тараасныг 2019 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдөр төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
90 “АПУ”ХК (APU) 2019-04-04 36.80 162 10,297,055 378,931,624

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Адуунчулуун” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Адуунчулуун” ХК-ийн 2018 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд  117 төгрөг тараасныг 2019 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
461 “Адуунчулуун”ХК (ADL) 2019-04-03 117 1,145 403,824 47,247,408

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Талын гал” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Талын гал” ХК-ийн 2018 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд  45 төгрөг тараасныг 2019 оны 07 дугаар сарын 19-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
547 “Талын гал”ХК (TAL) 2019-03-26 45.00 24 10,718 482,310.00

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Ард даатгал” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

Ард даатгал” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд хуваарилах 25.27 төгрөгөөс албан татвар суутгасан дүн 20.21-24 төгрөгийн ногдол ашгийг 2019 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код  Компанийн нэр  Бүртгэх өдөр  Төрөл  Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/  ХЭ-ийн тоо  Хувьцааны тоо  Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
  548  “Ард даатгал” ХК (AIC) 03/15/19  Дотоод иргэн, ААН                  22.74           1,282          4,054,136     92,191,052.64
 Гадаад иргэн, ААН  20.21-24                20             278,531       5,653,410.69
НИЙТ           1,302          4,332,667     97,844,463.33

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Монгол базальт” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Монгол базальт” ХК-ийн 2018 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд  3 төгрөг 30 мөнгө тараасныг 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
544 “Монгол базальт”ХК (MBW) 2019-03-25 3.30 2,369 16,925,100 51,099,210.20

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Тавантолгой” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Тавантолгой” ХК-ийн 2018 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд  767 төгрөг 70 мөнгө тараасныг 2019 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
547 “Тавантолгой”ХК (TTL) 2019-04-01 767.70 1,991 840,902 645,560,465.40

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Мандал даатгал” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Мандал даатгал” ХК-ийн 2018 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд  90 төгрөг тараасныг 2019 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
547 “Мандал даатгал”ХК (MNDL) 2019-04-10 90.00 818 6,243,016 561,390,260.00

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АПУ” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“АПУ” ХК-ийн 2018 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 41 төгрөг 40 мөнгө тараасныг  2019 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
90 “АПУ”ХК (APU) 2019-04-04 41.40 5,405 49,199,523 2,036,860,252.20

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Монголын Цахилгаан Холбоо” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Монголын Цахилгаан Холбоо”ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 0.90 төгрөг тараасныг 2020 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол хувь/төг/
209 МОН ЦАХ ХОЛБОО (MCH) 2020-04-06 0.90₮   3,952 1,370,989 1,223,326.30₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Материал импекс” ХК-ийн 2016 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Материал импекс” ХК-ийн 2016 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд  16.20 төгрөг тараасныг  2019 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
545 “Материал импекс”ХК (MIE) 2017-03-27 16.20 1,557 201,212 3,259,634.40

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн 2019 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 0 төгрөг 90 мөнгө тараасныг 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг /төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг /төг/
522

“БиДиСек ҮЦК” ХК

(BDS)

   2020-03-09 0.90₮ 511 13,694,883 115,855,163.54₮

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Тахько” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Тахько” ХК-ийн 2018 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 97 төгрөг 20 мөнгө тараасныг  2019 оны 04 дугаар сарын 24-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
44 “Тахько”ХК (TAH) 2019-04-05 97.20 629 1,138,287 110,627,024.40

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Гермес центр” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Гермес центр” ХК-ийн 2018 оны сүүлийн хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 3 төгрөг 42 мөнгө тараасныг  2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
528 “Гермес центр”ХК (HRM) 2019-02-18 3.42 897 11,035,252 37,740,561.84

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн 2018 оны  ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд  90 мөнгө тараасныг  2019 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд олгосон ногдол ашиг/төг/ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан ногдол ашиг/төг/
545 “ЛэндМН ББСБ”ХК (LEND) 2019-02-22 0.90 3,903 200,000,000 180,073,619.80

Үргэлжлүүлэн үзэх

ХК-ууд ногдол ашиг олгохтой холбоотой шийдвэрээ энэ сарын 19-ний дотор гаргана

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Компанийн тухай хуулийн дагуу “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг мөрдүүлдэг. Хуульд хувьцаат компани (ХК)-ууд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал (ХЭХ)-аа санхүүгийн жил дууссанаас хойш дөрвөн сарын дотор буюу дөрөвдүгээр сарын 30-наас өмнө зарлан хуралдуулахаар заасан. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ) ХЭХ-ыг хуралдуулах тухай шийдвэрээ уг хурал болох өдрөөс 40-өөс доошгүй хоногийн өмнө гаргах бөгөөд шийдвэрийг гурав хоногийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороонд мэдэгдлээр ирүүлнэ. Шийдвэр гарснаас хойш хурлын товд өөрчлөлт оруулахыг хуулиар хориглодог.

Дээр дурдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-аар хурал хуралдуулахтай холбоотой үйл ажиллагааг цаг хугацаатай нь нарийвчлан журамласан. Тухайлбал, энэ сарын 19-ны дотор хувьцаат компаниудын ТУЗ ногдол ашиг олгохтой холбоотой шийдвэрээ гаргаж баталгаажуулах учиртай. Улмаар ирэх сарын 21-ний дотор ХЭХ-ыг хуралдуулах тухай шийдвэрээ гаргаж, 24-ны дотор Хороонд мэдэгдэнэ. Ингээд гуравдугаар сарын 26-ны дотор ХЭХ-ын зарыг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр хувьцаа эзэмшигчдэд зарлаж, 31-ний дотор үнэт цаасны компани (ҮЦК)-уудад хүргэдэг. ХЭХ хуралдуулах тухай энэхүү зарыг дөрөвдүгээр сарын 10-ны дотор дахин олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх бөгөөд ингэхдээ анхны мэдээлсэн хэлбэр, агуулгыг өөрчлөхгүй.

ХЭХ-ын зарыг нийтэд мэдээлснээс 15-20 дахь хоногт буюу дөрөвдүгээр сарын 15-ны дотор хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэж нэрсийн жагсаалт гаргах бөгөөд бүртгэлийн өдрийг ТУЗ хурлын шийдвэрийг гаргахдаа тогтоосон байна. Ингээд Компанийн тухай хуульд заасан хугацаанд буюу дөрөвдүгээр сарын 30-ны дотор хуралдуулж, хурлын шийдвэрийг хурал хуралдсанаас хойш 3 хоногийн дотор хоороонд ирүүлнэ.

Хууль болон журамд нарийвчлан заасан цаг хугацааг мөрдөж ажиллахыг Хороо ХК-уудын ТУЗ-үүдэд анхааруулж байна.

Эх сурвалж: www.frc.mn

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Ган хийц” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Ган хийц” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 90 төгрөг  тараасныг  2018 оны 09 дүгээр сарын 21-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
234 “Ган хийц”ХК (GHC) 03/06/2018 90.00 98 13,850 1,246,500.00

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Гермес центр” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Гермес центр” ХК-ийн 2018 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 4 төгрөг 50 мөнгө тараасныг  2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
528 “Гермес центр”ХК (HRM) 09/10/2018 4.50 900 11,178,284 50,302,278.00

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Зоос гоёл” ХК-ийн 2005 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Зоос гоёл” ХК-ийн 2005 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 3 төгрөг тараасныг  2018 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцааны үнэ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
450 Зоос гоёл ХК (ZOO) 06/02/2006 6 9,392 764,475      2,293,425

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Адуунчулуун” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Адуунчулуун” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 117 төгрөг, тараасныг 2018 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
461 “Адуунчулуун”ХК (ADL) 03/01/2018 117.00 1,147 403,701 47,233,017.00

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Могойн гол” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Могойн гол” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 90 төгрөг, тараасныг  2018 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцаанд ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
444 Могойн гол ХК (BDL) 04/04/2018 90.00 934 108,455 9,760,950.00

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Тавантолгой” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Таван толгой” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2 169 төгрөг  тараасныг  2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцааны үнэ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
458 Таван толгой ХК 2018.04.03 2,169 1,501 552,376

1,198,103,544

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Монгол Шуудан” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Монгол Шуудан” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 3.31 төгрөг тараасныг  2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцааны үнэ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
450 Монгол Шуудан ХК (MNP) 13/04/2017 3.31 2,205 33,859,363 112,074,491.53

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“СҮҮ” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“СҮҮ” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2.70 төгрөг тараасныг  2018 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код

Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцааны үнэ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
135 СҮҮ (SUU) 05/04/2018 2.70 20,302,000 1,409 54,815,400

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АПУ” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“АПУ” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 9 төгрөг тараасныг 2018 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцааны үнэ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
90 АПУ ХК (APU) 2018.03.29 9 4,985 59,936,588 539,429,292

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Зоос гоёл” ХК-ийн 2002, 2003 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Зоос гоёл” ХК-ийн 2002 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 6 төгрөг, 2003 оны ногдол ашиг болох 3 төгрөг тус тус  тараасныг  2018 оны 04 дүгээр сарын 23, 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцааны үнэ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
450 Зоос гоёл ХК (ZOO) 01/04/2003 6 9,092 731,956      4,391,064
11/04/2004 3 9,207 740,876 2,222,628

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Материалимпекс” ХК-ийн 2017 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

“Материалимпекс” ХК-ийн  2017 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 9 төгрөг тараасныг  2018 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр  хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршууллаа.

Код Компанийн нэр Бүртгэх өдөр Нэгж хувьцааны үнэ ХЭ-ийн тоо Хувьцааны тоо Дансанд байршуулсан мөнгө
379 “Материалимпекс” ХК 03/12/18 9 1,508 201,212      1,810,908

 

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Говь” ХК ногдол ашиг тараалаа

gobi_logo“Говь” ХК-ийн  2016 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 180 төгрөг 00 мөнгө /татвар суутгасан дүн/-ийг “ҮЦТХТ” ХХК-иар зуучлуулан тараалгасныг  2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Зоос Гоёл” ХК 2011 оны ногдол ашгаа тараалаа

Zoos goyol“Зоос Гоёл” ХК-ийн  2011 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 18 төгрөг тараасныг  компани дээрээ  тараасан 732,965 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 621 хувьцаа эзэмшигчдээс бусад дараах хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр   байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Улаанбаатар хивс” ХК 2016 оны ногдол ашгаа тараалаа

UB hivs“Улаанбаатар хивс” ХК-ийн  2016 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 67.50 төгрөг тараасныг  компани дээрээ  тараасан 240,674 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 5 хувьцаа эзэмшигчдээс бусад дараах хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр   байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Баянгол ЗБ” ХК 2016 оны ногдол ашгаа тараалаа

bayangol“Баянгол ЗБ” ХК-ийн  2016 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 319.50 төгрөг тараасныг  компани дээрээ  тараасан 367,066 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 642 хувьцаа эзэмшигчдээс бусад дараах хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр   байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“СҮҮ” ХК 2016 оны ногдол ашгаа тараалаа

Suu“Сүү” ХК-ийн  2016 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 9 төгрөг /татвар суутгасан дүн/ тараасныг  2017 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Гермес Центр” ХК 2017 оны хагас жилийн ногдол ашгаа тараалаа

hermes“Гермес Центр” ХК-ийн  2017 оны хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 3 төгрөг 43 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг  2017 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Ган хийц” ХК 2016 оны ногдол ашгаа тараалаа

gan hiits“Ган хийц” ХК-ийн  2016 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 90 төгрөг 00 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг  2017 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Тавантолгой” ХК 2016 оны ногдол ашгаа тараалаа.

6bvr3ignjpih8rqgaae5a4ohfn“Таван толгой” ХК-ийн  2016 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 784.80 төгрөг  /татвар суутгасан дүн/ тараасныг  2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Ган хэрлэн” ХК 2012, 2013, 2014, 2015 оны ногдол ашгаа тараалаа

shutterstock_557302348“Ган хэрлэн” ХК-ийн  2012, 2013, 2014, 2015 онуудын ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 270 төгрөг  /татвар суутгасан дүн/ тараасныг  2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Могойн гол” ХК 2016 оны ногдол ашгаа тараалаа

Mogoingol_logo“Могойн гол” ХК-ийн  2016 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 45 төгрөг  /татвар суутгасан дүн/ тараасныг  2017 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Говь” ХК 2015 оны ногдол ашгаа тараалаа

gobi_logo“Говь” ХК-ийн  2015 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 126 төгрөг  /татвар суутгасан дүн/ тараасныг  2017 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АПУ” ХК 2016 оны ногдол ашгаа тараалаа

0b7e37d64ced09f1big“АПУ” ХК-ийн  2016 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 0.90 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг  2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Атар өргөө” ХК 2016 оны ногдол ашгаа тараалаа

“Атatar-urgooар-Өргөө” ХК-ийн  2016 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 270 төгрөг 00 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг  2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Техник импорт” ХК 2015 оны ногдол ашгаа тараалаа

2012-01-04-14-15-59“Техник импорт” ХК-ийн  2015 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 180 төгрөг 00 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг  2017 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Зоос гоёл” ХК 2015, 2016 оны ногдол ашгаа тараалаа

22971350“Зоос гоёл” ХК-ийн  2015, 2016 онд хуваарилсан ногдол ашгийг 2017 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Монгол шуудан” ХК 2016 оны ногдол ашгаа тараалаа

Capital-market1“Монгол шуудан” ХК-ийн  2016 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 2 төгрөг 73 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг  2017 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Мик холдинг” ХК 2016 оны ногдол ашгаа тараалаа

afc3c0603c57079c5364c25bb8e9d6c9“Мик холдинг” ХК-ийн  2016 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 424 төгрөг 44 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг  2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Адуунчулуун” ХК 2016 оны ногдол ашгаа тараалаа.

aduunchuluun“Адуунчулуун” ХК-ийн  2016 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 108.00 төгрөг /татвар суутгасан дүн/ тараасныг  2017 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Тахь-Ко” ХК 2016 оны ногдол ашгаа тараалаа

Capital-market1“Тахь-Ко” ХК-ийн  2016 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 97 төгрөг 20 мөнгө /татвар суутгасан дүн/ тараасныг  2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

Ногдол ашиг тараалтын дэлгэрэнгүй судалгаа /1993-2016/

Capital-market1Хувьцаат компаниудын ногдол ашиг тараалтын дэлгэрэнгүй судалгаа /1993-2016/ ЭНД ДАРЖ татаж авна уу.


Үргэлжлүүлэн үзэх

2016 ОНД “ҮЦТХТ” ХХК-ИАР ЗУУЧЛУУЛАН НОГДОЛ АШИГ ТАРААСАН КОМПАНИУДЫН ЖАГСААЛТ

logo2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар “ҮЦТХТ” ХХК-иар зуучлуулан ногдол ашиг тараасан хувьцаат компанийн жагсаалт

Үргэлжлүүлэн үзэх

“ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ийн 2013 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

6bvr3ignjpih8rqgaae5a4ohfn“Тавантолгой” ХК-ийн  2013 оны ногдол ашиг тараасныг  2017 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“МОГОЙН ГОЛ” ХК-ийн 2015 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Capital-market1“Могойн Гол” ХК-ийн  2015 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 4.5 төгрөг тараасныг  2016 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“АПУ” ХК-ийн 2015 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

0b7e37d64ced09f1big“АПУ” ХК-ийн  2015 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 63 төгрөг тараасныг  2016 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Тахь-Ко” ХК-ийн 2015 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

22971350“Тахь-Ко” ХК-ийн  2015 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 97.20 төгрөг тараасныг  2016 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Мик Холдинг” ХК-ийн 2015 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

afc3c0603c57079c5364c25bb8e9d6c9“Мик Холдинг” ХК-ийн  2015 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 217.08 төгрөг тараасныг  2016 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Адуунчулуун” ХК-ийн 2015 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

aduunchuluun“Адуунчулуун” ХК-ийн  2015 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 90.00 төгрөг тараасныг  2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Ариг гал” ХК-ийн 2013 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

wq“Ариг гал” ХК-ийн  2013 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 56.79 төгрөг тараасныг  2016 оны 03 дугаар сарын 24-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

” Гермес центр” ХК-ийн 2015 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

hermes“Гермес центр” ХК-ийн  2015 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 3.95 төгрөг тараасныг  2016 оны 03 дугаар сарын 21-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Материал импэкс” ХК-ийн 2014 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

matreal impex“Материал импэкс” ХК-ийн  2014 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 72 төгрөг тараасныг  2016 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр  харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Баянтээг” ХК-ийн 2014 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Bayanteeg_logo_large“Баянтээг” ХК-ийн 2014 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 90 төгрөг тараасныг 2015 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Говь” ХК-ийн 2014 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

gobi_logo“Говь” ХК-ийн 2014 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 126 төгрөг тараасныг 2015 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Баянгол Зочид Буудал” ХК-ийн 2014 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

bayangol“Баянгол Зочид Буудал” ХК-ийн 2014 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 319.50 төгрөг тараасныг 2015 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Гермес Центр” ХК-ийн 2015 оны эхний хагас жилийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

hermes“Гермес Центр” ХК-ийн 2015 оны хагас жилийн ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 4.45 төгрөг тараасныг 2015 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Бидисек” ХК-ийн 2012, 2013 оны ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

bdsec1“Бидисек” ХК-ийн 2012 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 54.00 төгрөг, 2013 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 10.60 төгрөг тараасныг 2015 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр харилцагчдын дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

2015 ОНД “ҮЦТТТХТ” ХХК-ИАР ЗУУЧЛУУЛАН НОГДОЛ АШИГ ТАРААСАН ХК-ИУД

logo_ttht2015 он гарснаар “ҮЦТТТХТ” ХХК-иар зуучлуулан дараах ХК-иуд ногдол ашгаа хувьцаа эзэмшигчдийнхээ дансанд байршуулсан. /2015.07.30-ны байдлаар/

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Монголын Цахилгаан Холбоо” ХК 2014 оны ногдол ашгиа хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа

telcom“Монголын Цахилгаан Холбоо” ХК-ийн 2014 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 5.45 төгрөг тараасныг 2015 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр 3,971 харилцагчийн дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Атар Өргөө” ХК 2014 оны ногдол ашгиа хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

atar urgoo“Атар Өргөө” ХК-ийн 2014 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 270 төгрөг тараасныг 2015 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр 358 харилцагчийн дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Могойн Гол” ХК 2012 оны ногдол ашгиа хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

Mogoingol_logo“Могойн Гол” ХК-ийн 2012 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 5 төгрөг тараасныг 2015 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр 967 харилцагчийн дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Адуунчулуун” ХК 2014 оны ногдол ашгиа хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

aduunchuluun“Адуунчулуун” ХК-ийн 2014 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 76.50 төгрөг тараасныг 2015 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр 1,192 харилцагчийн дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Тахько” ХК 2014 оны ногдол ашгиа хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Тахько” ХК-ийн 2014 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 73.80 төгрөг тараасныг 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр 623 харилцагчийн дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Гермес Центр” ХК 2014 оны ногдол ашгиа хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Гермес Центр” ХК-ийн 2014 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 3.66 төгрөг тараасныг 2015 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр 11,206,884 харилцагчийн дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Хөвсгөл Геологи” ХК 2013 оны ногдол ашгиа хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Хөвсгөл Геологи” ХК-ийн 2013 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 76.50 төгрөг тараасныг 2015 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр 18 харилцагчийн дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх

“Материалимпекс” ХК 2013 оны ногдол ашгаа хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Материалимпекс” ХК-ийн 2013 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 72.00 төгрөг тараасныг 2015 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр 1,675 харилцагчийн дансанд байршууллаа.

Үргэлжлүүлэн үзэх