ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

Компанийн засаглал

“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ТӨХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь компанийн хувьцаа эзэмшигчийн эрх үүргийг хэрэгжүүлэгч Сангийн яам буюу Сангийн сайдын тушаалаар томилогддог бөгөөд 6 хараат болон 3 хараат бус гишүүнтэй.

2019 онд “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ТӨХХК-ийн бүтэц, зохион байгуулалтаар 4 алба, дотоод хяналтын нэгж, ТУЗ-өөс томилогдсон Дотоод аудитортойгоор ажилласан