ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

Данс нээсэн тайлан

ҮЦТХТ -д Данс нээсэн тайлан

2024 ОНЫ 4 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2024 оны 04 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 11,310 шинэ данс 7,520 холболтын данс нээсэн байна. ЭНД ДАРНА 

Read more

2024 ОНЫ 3 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2024 оны 3 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 23,503 шинэ данс 10,790 холболтын данс нээсэн байна. ЭНД ДАРНА

Read more

2024 ОНЫ 2 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2024 оны 02 дугаар сард Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нийт 65,523 Шинэ данс нээгдсэнээс Иргэний- 65,510 данс, Аж ахуй нэгжийн – 13 данс,  Холболтын нийт 24,942 данс нээгдсэнээс иргэний холболтын- 24,932 данс, Аж ахуй нэгжийн холболтын 10 данс тус тус нээгдсэн байна. Хэрэв та 2024 оны 02 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг татаж авах бол ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2024 ОНЫ 1 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2024 оны 01 дүгээр сард Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нийт 98,279 Шинэ данс нээгдсэнээс Иргэний- 98,270 данс, Аж ахуй нэгжийн – 9 данс   Хэрэв та 2024 оны 01 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг татаж авах бол ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2023 ОНЫ 12 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 12 дугаар сард Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нийт 304 Шинэ данс нээгдсэнээс Иргэний- 284 данс, Аж ахуй нэгжийн – 20 данс,  Холболтын нийт 2898 данс нээгдсэнээс иргэний холболтын- 2880 данс, Аж ахуй нэгжийн холболтын 18 данс тус тус нээгдсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 12 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг татаж авах бол ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2023 ОНЫ 11 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 11 дүгээр сард Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нийт 804 Шинэ данс нээгдсэнээс Иргэний- 793 данс, Аж ахуй нэгжийн – 11 данс,  Холболтын нийт 1967 данс нээгдсэнээс иргэний холболтын- 1960 данс, Аж ахуй нэгжийн холболтын 7 данс тус тус нээгдсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 11 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг татаж авах бол ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2023 ОНЫ 11 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 11 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 1,735 шинэ данс 9,158 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 11 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2023 ОНЫ 10 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 10 дугаар сард Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд нийт 264 шинэ данс нээгдсэнээс Иргэний- 256 данс, Аж ахуй нэгжийн – 8 данс,  Холболтын нийт 3326 данс нээгдсэнээс иргэний- 3319 данс, Аж ахуй нэгжийн 7 данс тус тус нээгдсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 10 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг татаж авах бол ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2023 ОНЫ 10 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 10 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 264 шинэ данс 3,319 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 10 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2023 ОНЫ 09 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 09 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 517 шинэ данс,  2725 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 09 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2023 ОНЫ 08 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 08 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 793 шинэ данс,  2,522 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 08 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2023 ОНЫ 07 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 07 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 371 шинэ данс, 1,071 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 07 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2023 ОНЫ 06 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 06 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 1,735 шинэ данс 1,960 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 06 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2023 ОНЫ 05 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 05 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 3,010 шинэ данс 5,911 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 05 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2023 ОНЫ 4 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 4 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 10 596 шинэ данс, 18201  холболтын данс нээсэн байна.

Хэрэв та 2023 оны 4 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэлЭНД ДАРНА уу.

Read more

2023 ОНЫ 3 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 3 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 10 596 шинэ данс, 18201  холболтын данс нээсэн байна.

Хэрэв та 2023 оны 3 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэлЭНД ДАРНА уу.

Read more

2023 ОНЫ 2 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 2 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 34,662 шинэ данс,  2,526 холболтын данс нээсэн байна.

Хэрэв та 2023 оны 2 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2023 ОНЫ 1 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 1 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 42,383 шинэ данс,  3,695 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 1 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2023 ОНЫ 1 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2023 оны 1 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 42,383 шинэ данс,  3,695 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2023 оны 1 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2022 ОНЫ 12 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2022 оны 12 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 1,118 шинэ данс,  3,308 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2022 оны 12 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2022 ОНЫ 11 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2022 оны 11 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 4,897 шинэ данс,  23,907 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2022 оны 11 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2022 ОНЫ 11 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2022 оны 12 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 4,897 шинэ данс,  23,907 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2022 оны 11 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2022 ОНЫ 10 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2022 оны 10 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт  1,148 шинэ данс, 4,302 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2022 оны 10 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

 

Read more

2022 оны 9 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2022 оны 9 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 2746 шинэ данс, 11627 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2022 оны 9 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2022 оны 8 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2022 оны 8 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 754 шинэ данс, 2846 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2022 оны 8 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2022 оны 7 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2022 оны 7 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 398 шинэ данс, 1254 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2022 оны 7 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2022 оны 6 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2022 оны 6 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 824 шинэ данс, 2242 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2022 оны 6 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2022 оны 5 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2022 оны 5 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 1784 шинэ данс, 8399 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2022 оны 5 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2022 оны 4 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2022 оны 4 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 1285 шинэ данс, 2530 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2022 оны 4 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2022 оны 3 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2022 оны 3 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 1003 шинэ данс, 2627 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2022 оны 3 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2022 оны 2 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2022 оны 2 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 631 шинэ данс, 1750 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2022 оны 2 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2021 онд нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2021 онд “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 42,899 шинэ данс, 84,652 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2021 онд нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2021 оны 12 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2021 оны 12 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 3,807 шинэ данс, 14,690 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2021 оны 12 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2021 оны 11 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2021 оны 11 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 2,082 шинэ данс, 8,082 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2021 оны 11 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2021 оны 10 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2021 оны 10 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 2,679 шинэ данс, 9,711 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2021 оны 10 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2021 оны 9 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2021 оны 09 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 1,641 шинэ данс, 4,320 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2021 оны 09 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2021 оны 8 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2021 оны 08 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 2,534 шинэ данс, 9,198 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2021 оны 08 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2021 оны 6 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2021 оны 06 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 2,326 шинэ данс, 1,871 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2021 оны 06 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2021 оны 5 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2021 оны 05 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 4,734 шинэ данс, 5,952 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2021 оны 05 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2021 оны 4 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2021 оны 04 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 9,980 шинэ данс, 6,302 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2021 оны 04 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2021 оны 3 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2021 оны 03 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 3,342 шинэ данс, 6,885 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2021 оны 03 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2021 оны 2 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2021 оны 02 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 5,221 шинэ данс, 12,576 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2021 оны 02 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2021 оны 1 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2021 оны 01 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 3,259 шинэ данс, 4,987 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2021 оны 01 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2021 оны 1 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2020 оны 12 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 2,584 шинэ данс, 1,422 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2020 оны 12 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2020 онд нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2020 онд “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 558,098 шинэ данс, 159,559 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2020 онд нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2020 оны 12 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2020 оны 12 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 2,584 шинэ данс, 1,422 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2020 оны 12 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2020 оны 11 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2020 оны 11 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 3,074 шинэ данс, 1,191 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2020 оны 11 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2020 оны 10 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2020 оны 10 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 10,725 шинэ данс, 4,066 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2020 оны 10 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2020 оны 9 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2020 оны 9 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 68,601 шинэ данс, 13,383 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2020 оны 9 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2020 ОНЫ 6 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

2020 оны 6 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 11,056 шинэ данс, 2,951 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2020 оны 6 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2020 оны 5 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2020 оны 5 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 152 192 шинэ данс,  56 734 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2020 оны 5 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2020 оны 4 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2020 оны 4 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 183 930 шинэ данс,  50 125 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2020 оны 4 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2020 оны 3 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2020 оны 3 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 90 243 шинэ данс,  16 586холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2020 оны 3 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2020 оны 2 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2020 оны 2 дугаар сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 31 793 шинэ данс,  4 226 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2020 оны 2 дугаар сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2020 оны 1 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2020 оны 1 дүгээр сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 12 937 шинэ данс,  2 258 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2020 оны 1 дүгээр сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2019 онд нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2019 онд “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 523 353 шинэ данс,  57 069 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2019 онд нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2019 оны 12 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2019 оны 12 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 10 061 шинэ данс,  1 179 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2019 оны 12 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2019 оны 10 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2019 оны 10 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 16 339 шинэ данс,  26 739 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2019 оны 10 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2019 оны 9 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2019 оны 9 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 4 519 шинэ данс,  1 481 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2019 оны 9 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2019 оны 8 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2019 оны 8 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 3 523 шинэ данс,  1 065 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2019 оны 8 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2019 оны 7 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2019 оны 7 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 5 141 шинэ данс,  1 105 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2019 оны 7 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2019 оны 6 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2019 оны 6 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 18 616 шинэ данс,  3 689 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2019 оны 6 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2019 оны 5 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2019 оны 5 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 17 690 шинэ данс,  4 770 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2019 оны 5 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2019 оны 4 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2019 оны 4 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 16 054 шинэ данс,  5 421 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2019 оны 4 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2019 оны 3 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2019 оны 3 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 284 582 шинэ данс,  1 601 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2019 оны 3 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2019 оны 2 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2019 оны 2 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 37 490 шинэ данс,  2 232 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2019 оны 2 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2019 оны 1 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2019 оны 1 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 96 833 шинэ данс, 4 447 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2019 оны 1 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2018 онд нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2018 онд “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 398 255 шинэ данс, 17 561 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2018 онд нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2018 оны 12 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2018 оны 12 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 171 289 шинэ данс, 5 344 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2018 оны 12 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2018 оны 11 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2018 оны 11 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 66 289 шинэ данс, 2 534 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2018 оны 11 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2018 оны 10 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2018 оны 10 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 98 906 шинэ данс, 2 098 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2018 оны 10 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2018 оны 9 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2018 оны 9 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 23 116 шинэ данс, 1 572 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2018 оны 9 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2018 оны 8 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2018 оны 8 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 8 417 шинэ данс, 485 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2018 оны 8 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2018 оны 7 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2018 оны 7 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 1 537 шинэ данс, 299 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2018 оны 7 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2018 оны 6 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2018 оны 6 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 2 592 шинэ данс, 433 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2018 оны 6 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2018 оны 5 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2018 оны 5 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 4 395 шинэ данс, 970 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2018 оны 5 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2018 оны 4 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2018 оны 4 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 1 700 шинэ данс, 559 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2018 оны 4 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2018 оны 3 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2018 оны 3 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 5,726 шинэ данс, 1,428 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2018 оны 3 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2018 ОНЫ 2 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

17310216_1587427497952353_8947035120906256986_o2018 оны 2 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 10,036 шинэ данс, 1,348 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2018 оны 2 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2018 оны 1 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992018 оны 1 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 4007 шинэ данс, 487 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2018 оны 1 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2017 оны 12 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992017 оны 12 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 1891 шинэ данс, 446 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2017 оны 11 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2017 онд нээгдсэн дансны хураангуй тайлан /2017.01.01-2017.12.31/

images2017 онд “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 19 554 шинэ данс, 4 027 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2017 онд нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2017 оны 11 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992017 оны 11 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 3059 шинэ данс, 855 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2017 оны 11 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2017 ОНЫ 10 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992017 оны 10 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 3905 шинэ данс, 451 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2017 оны 10 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2017 ОНЫ 9 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992017 оны 9 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 1777 шинэ данс, 231 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2017 оны 9 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2017 ОНЫ 8 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992017 оны 8 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 926 шинэ данс, 232 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2017 оны 8 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2017 ОНЫ 7 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992017 оны 7 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 912 шинэ данс, 147 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2017 оны 7 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2017 ОНЫ 6 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992017 оны 6 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 604 шинэ данс, 183 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2017 оны 6 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2017 ОНЫ 5 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992017 оны 5 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 1330 шинэ данс, 255 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2017 оны 5 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2017 ОНЫ 4 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992017 оны 4 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 950 шинэ данс, 290 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2017 оны 4 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2017 ОНЫ 3 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992017 оны 3 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 1565 шинэ данс, 347 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2017 оны 3 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2017 ОНЫ 2 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992017 оны 2 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 1215 шинэ данс, 297 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2017 оны 2 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2017 ОНЫ 1 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992017 оны 1 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 1410 шинэ данс, 293 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2017 оны 1 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2016 ОНД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН /2016.01.01-2016.12.31/

images2016 онд “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 80 994 шинэ данс, 3 829 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2016 онд нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2016 ОНЫ 12 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992016 оны 12 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 1225 шинэ данс, 178 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2016 оны 12 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2016 ОНЫ 11 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992016 оны 11 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 2739 шинэ данс, 505 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2016 оны 11 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2016 ОНЫ 10 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992016 оны 10 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 6377 шинэ данс, 292 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2016 оны 10 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2016 ОНЫ 9 САРД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992016 оны 9 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 7750 шинэ данс, 369 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2016 оны 9 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2016 оны 8 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992016 оны 8 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 3548 шинэ данс, 185 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2016 оны 8 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2016 оны 7 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992016 оны 7 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 6706 шинэ данс, 212 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2016 оны 7 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2016 оны 6 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992016 оны 6 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 27121 шинэ данс, 680 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2016 оны 6 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2016 оны 5 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992016 оны 5 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 13401 шинэ данс, 516 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2016 оны 5 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2016 оны 4 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992016 оны 4 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 7087 шинэ данс, 299 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2016 оны 4 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2016 оны 3 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992016 оны 3 сард “ҮЦТХТ” ХХК нь нийт 2512 шинэ данс, 209 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2016 оны 4 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2016 оны 2 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992016 оны 2 сард “ҮЦТТТХТ” ХХК нь нийт 1000 шинэ данс, 118 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2016 оны 2 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2016 оны 1 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992016 оны 1 сард “ҮЦТТТХТ” ХХК нь нийт 1528 шинэ данс, 267 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2016 оны 1 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2015 оны 12 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992015 оны 12 сард “ҮЦТТТХТ” ХХК нь нийт 1207 шинэ данс, 172 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2015 оны 12 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2015 оны 11 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992015 оны 11 сард “ҮЦТТТХТ” ХХК нь нийт 1399 шинэ данс, 100 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2015 оны 11 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2015 оны 10 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992015 оны 10 сард “ҮЦТТТХТ” ХХК нь нийт 1007 шинэ данс, 130 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2015 оны 10 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2015 оны 9 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992015 оны 9 сард “ҮЦТТТХТ” ХХК нь нийт 1120 шинэ данс, 110 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2015 оны 9 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2015 оны 8 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992015 оны 8 сард “ҮЦТТТХТ” ХХК нь нийт 1394 шинэ данс, 85 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2015 оны 8 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2015 оны 7 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992015 оны 7 сард “ҮЦТТТХТ” ХХК нь нийт 2051 шинэ данс, 109 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2015 оны 7 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2015 оны эхний хагас жилд нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

wq2015 оны эхний хагас жилд нээгдсэн дансны хураангуй тайланг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Read more

2015 оны 6 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

623a6f2c301cc6f7e79b3e7ebc2a11992015 оны 6 сард “ҮЦТТТХТ” ХХК нь нийт 2592 шинэ данс, 151 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2015 оны 6 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2015 оны 5 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2015 оны 5 сард “ҮЦТТТХТ” ХХК нь нийт 2633 шинэ данс, 264 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2015 оны 5 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2015 оны 4 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2015 оны 4 сард “ҮЦТТТХТ” ХХК нь нийт 1617 шинэ данс, 212 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2015 оны 4 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2015 оны 3 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2015 оны 3 сард “ҮЦТТТХТ” ТӨХХК нь нийт 1933 шинэ данс, 244 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2015 оны 3 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2015 оны 1 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2015 оны 1 сард “ҮЦТТТХТ” ТӨХХК нь нийт 1242 шинэ данс, 181 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2015 оны 1 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more

2014 оны 12 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2014 оны 12 сард “ҮЦТТТХТ” ТӨХХК нь нийт 1036 шинэ данс, 135 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2014 оны 12 сард нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Read more