ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Дугаар 114
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Улсын Их Хурлын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийн тооцоог хянаж, жил бүр улс болон орон нутгийн төсвийн төсөлд тусган шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авахыг Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэнд үүрэг болгосугай.

3. Төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайланг жил бүрийн 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлж байхыг Засгийн газрын гишүүд, агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгаж, Улсын Их Хуралд ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг байгууллага, Улсын дээд шүүх, Улсын ерөнхий прокурорын газар, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд тус тус зөвлөсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                            Ж.ЭРДЭНЭБАТ

Монгол  Улсын  сайд,

Засгийн газрын Хэрэг  эрхлэх  газрын  дарга                   Ж.МӨНХБАТ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /татаж авах/

“Авилгын эсрэг” хуулийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай /татаж авах/